| Autor: redakcja12

Najnowszy raport ETO o systemie kontroli rybołówstwa zaprezentowany przez NIK

Jak wskazuje najnowszy raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczący unijnego systemu kontroli rybołówstwa, państwa członkowskie oraz Komisja Europejska poczyniły w ostatnich latach duże postępy właśnie w tym obszarze. Niemniej jednak, UE nie ma wystarczająco skutecznego systemu kontroli, który wspierałby wspólną politykę rybołówstwa, na co szczególną uwagę zwrócił Janusz Wojciechowski, członek ETO, prezentując w NIK wyniki raportu.

Najnowszy raport ETO o systemie kontroli rybołówstwa zaprezentowany przez NIK
- Konieczne jest podjęcie dalszych działań, aby w UE funkcjonował skuteczny system kontroli rybołówstwa - podkreślił Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Przedstawił sprawozdanie z nadzorowanej przez niego kontroli ETO, której wyniki zostały opublikowane dnia 30 maja 2017 r. Kontrolą zostały objęte cztery państwa członkowskie: Hiszpania, Francja, Włochy oraz Zjednoczone Królestwo (Szkocja). Zostały wybrane te państwa członkowskie, ponieważ odpowiadają one za ponad połowę zdolności połowowej floty UE, a także za połowę połowów ryb w UE. Ich floty prowadziły działalność na Oceanie Atlantyckim oraz Morzu Śródziemnym, które charakteryzują się istotnymi różnicami pod względem łowisk i środków zarządzania flotą.
 
Wyniki przeprowadzonej kontroli w pełni zilustrowały, że żadne z czterech skontrolowanych przez ETO państw, nie weryfikowało w wystarczającym stopniu dokładności danych na temat zdolności połowowej swoich flot rybackich, ani też nie posiadają informacji na temat statków w rejestrach tych flot. Można było zauważyć duże rozbieżności, np. między danymi statków zarejestrowanymi w rejestrze floty rybackiej a danymi w dokumentach potwierdzających.
 
Według Trybunału w ujęciu ogólnym, państwa członkowskie objęte kontrolą odpowiednio wdrażały środki zarządzania rybołówstwem, jednak istniały luki w wymogach dotyczących kontroli dla małych statków. Systemy wykorzystujące satelitarne technologie śledzenia statków zapewniały cenne informacje na potrzeby monitorowania działalności połowowej, lecz trzeba pamiętać, że wykluczają one dużą część floty rybackiej. W rezultacie zastosowania zwolnień przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie kontroli, aż 89% floty UE nie było monitorowane (nie miało zainstalowanych urządzeń VMS), co ograniczało skuteczność zarządzania rybołówstwem w odniesieniu do niektórych rodzajów połowów i niektórych gatunków.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: