Komunikat IJHARS na temat chowu gęsi owsianej

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2010 rok, w okresie od II do IV kwartału, wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły kontrolę planową w zakresie warunków chowu i tuczu gęsi.

Komunikat IJHARS na temat chowu gęsi owsianej

I. CEL KONTROLI

 

Celem kontroli było sprawdzenie warunków produkcji gęsi owsianych, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta.

 

II. ZAKRES KONTROLI

 

Kontrole przeprowadzono w 212 fermach obejmując nimi 889,5 tys. szt. gęsi. Spośród skontrolowanych ferm, w 8 przeprowadzono jednocześnie 2 kontrole w serii wychowu gęsi, tj. chowu i tuczu.

 

Kontrolą objęto:

  • w zakresie warunków chowu – 66 ferm, w których przeprowadzono kontrole warunków chowu gęsi, tj.: sprawdzono: powierzchnię, wyposażenie i gęstość obsady: gęśników, wiat i wybiegów, stały dostęp do wybiegów na otwartej przestrzeni w ciągu dnia oraz rodzaj paszy,
  • w zakresie warunków tuczu – 154 fermy, w których przeprowadzono kontrole warunków tuczu, tj. sprawdzono rodzaj paszy stosowany w okresie 3 tygodni tuczu,
  • w zakresie warunków uboju, dokumentacji potwierdzającej warunki produkcji mięsa gęsiego, przechowywania i znakowania – 12 zakładów drobiarskich, w których przeprowadzono 42 kontrole,
  • w zakresie nadzoru prowadzonego przez rzeczoznawców – 212 ferm.

W wyniku przeprowadzonych kontroli warunków produkcji gęsi owsianych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie parametrów chowu i tuczu gęsi.

 

III. WYNIKI KONTROLI

 

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

 

  • dokumentacja potwierdzająca warunki produkcji gęsi owsianych w skontrolowanych fermach, w tym:

rejestry chowu, w przypadku 5 skontrolowanych ferm (2,4% ogółu skontrolowanych ferm) prowadzących chów i tucz 5 stad gęsi.


Nieprawidłowości polegały na stosowaniu niewłaściwego dokumentu, tj. „Księgi chowu producentów gęsi owsianej” zamiast rejestru chowu.


protokoły z ustalenia sposobu produkcji gęsi owsianych, w przypadku 4 skontrolowanych ferm (1,9% skontrolowanych ferm).

                  Stwierdzono brak protokołów z ustalenia sposobu produkcji.

  • dokumentacja (rejestry chowy i protokoły z ustalenia sposobu produkcji gęsi) potwierdzająca warunki produkcji, znajdująca się w zakładach drobiarskich,w przypadku 5 ferm (2,4% skontrolowanych ferm).

Nieprawidłowości polegały na braku: numeru rejestru chowu i podpisu producenta gęsi oraz daty wydania protokołu z ustalenia sposobu produkcji gęsi owsianych.


  • oznakowanie opakowań jednostkowych zawierających mięso gęsie i niewłaściwe odpowietrzenie opakowań, w przypadku 1 zakładu drobiarskiego (8,3% skontrolowanych zakładów),
  • nadzór prowadzony przez rzeczoznawców, w przypadku 7 ferm (3,3% skontrolowanych ferm) wniesiono zastrzeżenia dotyczące częstotliwości wizyt kontrolnych.

IV. SANKCJE

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie warunków produkcji gęsi owsianych, Wojewódzki Inspektorat JHARS wszczął jedno postępowanie administracyjne i zastosował zalecenia pokontrolne.                

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

Kontrolą  planową objęto warunki chowu i tuczu gęsi w fermach zlokalizowanych na terenie 16 województw, w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/08 i regulaminu „Młodej polskiej gęsi owsianej”. Nie stwierdzono nieprawidłowości  w zakresie przestrzegania parametrów chowu i tuczu gęsi owsianych.

 

Przeprowadzone kontrole warunków chowu i tuczu gęsi wykazały nieprawidłowości w dokumentacji potwierdzającej warunki produkcji gęsi owsianych, tj.: uchybienia formalne dotyczące braku: numeru dokumentu, podpisu lub daty wydania, stosowanie niewłaściwego dokumentu („Księgi chowu producentów gęsi owsianej”) oraz braku dokumentu potwierdzającego ustalony sposób produkcji.


Stwierdzone nieprawidłowości w 2009 i 2010 roku, dotyczące wypełniania dokumentacji potwierdzającej warunki produkcji gęsi owsianych, kształtowały się na podobnym poziomie w zakresie wypełniania protokołów z ustalenia produkcji gęsi owsianych, natomiast w 2009 roku stwierdzono 3,5% nieprawidłowości  w zakresie prowadzenia rejestrów chowu a w 2010 roku 2,4%, tj. o 1,1 p.p. mniej w stosunku do 2009 roku.

 

Kontrole warunków chowu i tuczu gęsi przyczyniają się do zapewnienia jakości mięsa gęsiego, wynikającej z przestrzegania zadeklarowanych warunków produkcji przez zakłady drobiarskie i producentów gęsi, a tym samym wpływają na większe zaufanie konsumentów w zakresie spełnienia zadeklarowanej jakości mięsa  gęsiego.

 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że nadzór nad warunkami chowu i tuczu gęsi realizowany przez Inspekcję JHARS przyczynił się do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie parametrów produkcji gęsi owsianych, tj. warunków chowu  i tuczu gęsi.Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!