Działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną w dniach 25 listopada–15 grudnia 2014 r.

W dniach 25 listopada–15 grudnia 2014 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 369 kontroli w rzeźniach, 617 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 30 w chłodniach składowych, 269 w punktach skupu zwierząt, 166 u pośredników w handlu zwierzętami, 297 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 795 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2543 kontrole.

Działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną w dniach 25 listopada–15 grudnia 2014 r.
W wyniku prowadzonych w dniach 25 listopada15 grudnia 2014r. kontroli ujawniono 22 prowadzone nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozbioru, wprowadzania do obrotu mięsa, składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie zwierzętami oraz transportu zwierząt. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 25 listopada–15 grudnia 2014 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 7 kar pieniężnych na łączną sumę 26 800 zł (nałożenie kolejnych 14 jest w toku), 7 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, 5 spraw przekazano do urzędu skarbowego (przekazanie kolejnej jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 25 listopada15 grudnia 2014r. łącznie:
 
- nałożono w drodze decyzji administracyjnej 28 kar pieniężnych na łączną sumę 81 100 zł,
- nałożenie 42 kolejnych jest w toku;
- nałożono 62 mandaty na łączną kwotę 27 450 zł;
- 8 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku);
- wydano 3 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub
- wykreśleniu z rejestru, wydanie 6 kolejnych jest w toku;
- 4 sprawy przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii;
- 5 spraw przekazano do urzędu skarbowego, przekazanie 1 kolejnej jest w toku;
- w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad podmiotem uchylono wyznaczenie.


Tagi:
źródło: