| Autor: redakcja1

NIK o Lasach Państwowych

Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa - której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych – stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów działania Lasów Państwowych: zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw i zasobów leśnych - takie wnioski postawiła Najwyższa Izba Kontroli po zapoznaniu się z gospodarką finansową Lasów Państwowych.

NIK o Lasach Państwowych
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli gospodarki finansowej PGL Lasy Państwowe w latach 2011-2013. Poniżej zestawiamy ją od razu z odpowiedzią na stawiane zarzuty przez Lasy Państwowe.

NIK oceniła sytuację finansowo-majątkową LP w badanym okresie jako dobrą i stabilną. Mimo pozytywnej ogólnej oceny, w informacji NIK znalazły się stwierdzenia i wnioski, z którymi LP trudno się zgodzić i które wymagają komentarza, zwłaszcza wobec wielu błędnych informacji pojawiających się w przekazie mediów.
  1. Kondycja finansowa i możliwość realizacji podstawowych celów LP
NIK stwierdza m.in., że „prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa - której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych – stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów działania Lasów Państwowych: zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw i zasobów leśnych”.
 
LP nie widzą wskazywanego przez NIK ryzyka, które zagrażałoby dobrej kondycji finansowej organizacji i jej zdolności do wypełniania wszystkich zadań. NIK oceniła sytuację finansowo-majątkową LP w kontrolowanym okresie jako dobrą i stabilną. Izba sama stwierdza, że „w latach 2011–2013 suma aktywów PGL LP systematycznie rosła od 8,5 mld zł do 9,6 mld zł”. Kontrolerzy wskazali m.in., że „w latach 2011–2013 kapitały własne w pełni finansowały aktywa trwałe, a kapitał obrotowy (liczony jako nadwyżka kapitału własnego nad aktywami trwałymi) był dodatni. Wskazuje to na utrzymującą się bezpieczną strukturę finansowania aktywów, zapewniającą utrzymanie płynności finansowej”, a także na wysokie wskaźniki płynności, bardzo wysoki udział kapitałów własnych w strukturze finansowania aktywów, niskie wskaźniki zadłużenia, a tym samym niezagrożoną zdolność LP do terminowego regulowania zobowiązań.
 
NIK badała krótki, wybrany okres działania LP, akurat charakteryzujący się spadkiem cen drewna i „schłodzeniem” tego rynku po rekordowym roku 2011, co wpłynęło na nieznaczne zmniejszenie przychodów LP (w ok. 90% pochodzą one ze sprzedaży drewna). Kontrolerzy mieli jednak świadomość, że poprawa koniunktury już w roku 2014 wpłynęła na znaczne zwiększenie przychodów LP, a więc nie można mówić o trwałym, niebezpiecznym dla stabilności finansowej organizacji trendzie, lecz przejściowych efektach normalnych w gospodarce rynkowej zjawisk.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!