Konieczna całkowita redukcja populacji dzików z przygranicznych województw

Podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń postanowiono o jak najszybszej i całkowitej redukcji populacji przygranicznych województw, a także o dalszych pracach nad ewentualną szczepionką.

Konieczna całkowita redukcja populacji dzików z przygranicznych województw
W dniu 27 października br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Omówiono stan realizacji rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie Polski.
 
W obszarze przygranicznym populacja dzika powinna zostać jak najszybciej, całkowicie zredukowana, w najgorszym przypadku do końca 2016 r.
 
Prowadzona jest redukcja populacji dzików z uwzględnieniem pięciu granicznych województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego. W celu umożliwienia realizacji odstrzału na obszarach objętych ograniczeniami Inspekcja Weterynaryjna i właściwe miejscowo koła łowieckie dokonują zakupów chłodni do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików na czas wykonania badania laboratoryjnego w kierunku ASF. W sumie na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego znajdują się obecnie 133 chłodnie.
 
W pierwszej połowie listopada zostanie przygotowany raport z monitoringu inwentaryzacyjnego dzików. Działania w tym zakresie prowadzone są we współpracy leśników, kół łowieckich i wojska. Połączone są one z poszukiwaniem padłych sztuk.   W realizacji zadania uczestniczą także funkcjonariusze Służb Granicznych.
 
O włączenie do akcji  sił zbrojnych wystąpiło  z wnioskiem do MON pięciu wojewodów: podlaski, mazowiecki, lubelski, warmińsko-mazurski i podkarpacki. Wojsko prowadzi również działania mające na celu oszacowanie liczby dzików na terenach poligonów.
 
W odpowiedzi na pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane do urzędów i jednostek podległych o podanie zapotrzebowania na produkty w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedziało do tej pory 5 instytucji.
 
Prowadzone są śledztwa, a także inne postępowania dotyczące rozprzestrzenia się wirusa afrykańskiego pomoru świń. W toku prowadzonych czynności zabezpieczane są dokumentacje dotyczące gospodarstw, w których stwierdzono ASF. Wykonanych jest również szereg czynności procesowych z osobami mającymi bezpośredni związek z wystąpieniem choroby.
 
W zakresie rekomendacji dotyczących zintensyfikowania badań naukowych nad ASF oraz organizacji panelu eksperckiego dotyczącego perspektyw naukowo-badawczych w zakresie epidemiologii wirusa ASF podjęto dziś decyzję o powołaniu Zespołu Ekspertów do spraw zagrożeń ASF, w skład którego  powinni wejść naukowcy i specjaliści z Państwowego Instytutu Weterynarii–PIB w Puławach, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Ekspertyz Sądowych, Instytut Genetyki Sądowej oraz Instytut Genetyki Człowieka. Podkreślono, że z przyczyn administracyjnych i epidemiologicznych leczenie ASF jest wykluczone. Natomiast obecny stan światowych badań naukowych daje możliwość rozpoczęcia badań nad możliwością opracowania konstruktów genetycznych, które potencjalnie, w przyszłości mogą być wykorzystane do stworzenia szczepionki. Prace w tym zakresie rozpoczęły już naukowe ośrodki holenderskie i brytyjskie, a także Państwowy Instytut Weterynarii-PIB  w Puławach. Proces w skali światowej może być długotrwały. Prace nad próbami stworzenia skutecznej szczepionki trwają od początku lat 70 ub. wieku.
 
Jedynym, skutecznym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa w Polsce jest wdrażanie, przestrzeganie i egzekwowanie zasad bioasekuracji, identyfikacja zwierząt, a przede wszystkim efektywne prowadzenie monitoringu czynnego (odstrzał) i biernego (poszukiwanie padłych sztuk) dzików, które mogą pozostawać efektywnym wektorem wirusa w środowisku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!