O stabilizacji rynków rolnych na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

W związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych (przede wszystkim mleka i wieprzowiny), w oparciu o nadesłane w lutym br. do KE przez państwa członkowskie propozycje Prezydencja Holenderska przedstawiła propozycje działań, które powinny zostać uruchomione w celu poprawy sytuacji.

O stabilizacji rynków rolnych na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
Podczas dyskusji państwa członkowskie zwracały uwagę na konieczność podjęcia pilnych działań. Państwa członkowskie, w tym m.in. Polska, Francja, Belgia, Litwa, Finlandia, Włochy i Chorwacja zwracały uwagę na konieczność kontynuowania dyskusji jak najszybciej, a nie odkładanie jej aż do posiedzenia Rady AGRIFISH w czerwcu 2016 r., tak jak zaproponowała to Prezydencja.

Wniosek do KE i Rady o podjęcie natychmiastowych działań postulował także Minister Krzysztof Jurgiel: - Konkretne decyzje w zakresie stabilizacji rynków rolnych potrzebne są dzisiaj i nie przekładajmy ich na bliżej nieokreślony termin. Doceniam pracę pana Komisarza Hogana w zakresie poszukiwania i otwierania nowych rynków zbytu dla europejskich produktów rolnych. Sytuacja na rynkach mleka i wieprzowiny jest trudna. Nie jest realizowany traktatowy cel Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) tj. stabilizacja rynków rolnych, określony w art. 39 ust.  1 lit. c) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym, zapowiedziany przez Komisję przegląd WPR powinien uwzględniać konieczność wprowadzenia narzędzi / instrumentów prowadzących do stabilizacji rynków w obliczu długotrwałego kryzysu. Przyjęty w 2013 roku pakiet instrumentów nie w pełni odpowiada na obecną sytuację kryzysową. W związku z tym apeluję, aby Komisja i Rada włączyły się odpowiednio do końca 2016 roku w przegląd Wieloletnich Ram Finansowych oraz przeprowadziły przegląd WPR.

Ponadto, chciałbym przypomnieć o - jak widać z obecnej sytuacji rynkowej - nie do końca trafionych decyzjach w zakresie likwidacji kwot mlecznych, a w przyszłości (w 2017 r.) być może cukrowych - powiedział szef resortu rolnictwa.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: