Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił w Sejmie RP informacje nt. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

- Resort brał aktywny udział we wszystkich etapach prac nad tym najważniejszym dokumentem wskazującym kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej – podkreślił minister. Zwrócił on również uwagę na to, że Strategia przedstawia nowy model rozwoju, a cały rząd bierze odpowiedzialność za sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich.

- Dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania.

Działania Strategii zostały zapisane w układzie trzech celów szczegółowych oraz pięciu obszarów wpływających na osiągnięcie celów.

- Dotyczą one wszystkich obszarów wiejskich, a ich zróżnicowane terytorialnie potrzeby zostały odzwierciedlone w kierunkach interwencji w celu szczegółowym II – Rozwój społecznie i terytorialnie równoważony - zaznaczył minister Jurgiel.

Zaprojektowano w nim dwa kierunki interwencji odnoszące się do rozwoju terytorialnego wszystkich obszarów wiejskich,

- kierunek interwencji 6. Rozwój obszarów wiejskich – wsparcie horyzontalne i

- kierunek interwencji 7. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne potencjały gospodarczeoraz kierunki interwencji, w których znajdują się działania adresowane do wybranych obszarów wiejskich, jak np.

- w kierunku interwencji 1. Tworzenie warunków dla budowy podstaw nowoczesnej gospodarki w Polsce Wschodniej,

- w kierunku interwencji 4. Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego aglomeracji czy

- w kierunku interwencji 8. Aktywizacja obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Podobnie jak w przypadku opisu instrumentów na rzecz rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w Strategii jest odrębny kierunek interwencji poświęcony rozwojowi rolnictwa „Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci rolno-spożywczy” (w celu szczegółowym I.Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach w obszarze 3 Małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz szereg działań i projektów (strategicznych czy też flagowych) zapisanych w ramach pozostałych kierunków interwencji Strategii, które znajdują się w innych kierunkach interwencji, a ich adresatami są m.in. podmioty sektora rolno-spożywczego, w tym m.in. takie kierunki interwencji jak np.:

  • Polepszenie otoczenia prawnego;
  • Reforma otoczenia instytucjonalnego,
  • Finansowanie inwestycji i rozwój skali działalności;
  • Wsparcie przedsiębiorczości oraz kompetencji zawodowych;
  • Wzmocnienie rozpoznawalności polskich produktów oraz Marki Polskiej Gospodarki;
  • System zarządzania jakością w przemyśle;
  • Unowocześnienie oferty eksportowej;
  • Wspieranie nowych kierunków ekspansji polskich firm.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: