Z przedstawicielami branży mięsnej i mleczarskiej o pogarszającej się sytuacji cenowej

Z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego w czwartek, 30 października 2014 r. doszło do spotkania z przedstawicielami sektora mleczarskiego, mięsa wołowego i wieprzowego.

Z przedstawicielami branży mięsnej i mleczarskiej o pogarszającej się sytuacji cenowej

Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji na tych rynkach. Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy wpływające na pogarszającą się sytuację cenową oraz wskazano na konieczność podjęcia skutecznych działań ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności poszczególnych branż na rynkach międzynarodowych.

Negatywny skutek embargo i ASF

Poruszone zostały przede wszystkim kwestie dotyczące negatywnego wpływu embarga rosyjskiego na poszczególne rynki rolne, skutków ASF dla rynku wieprzowiny, utrudnień w eksporcie wołowiny oraz trudnej sytuacji producentów mleka związanej z przekraczaniem kwot mlecznych i prognozowanymi bardzo wysokimi opłatami za nadprodukcję. Podkreślono również potrzebę promocji i budowania pozytywnego wizerunku polskiej żywności na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych.

Lepsza organizacja rynku

Minister zwrócił szczególną uwagę na konieczność lepszego zorganizowania się poszczególnych rynków zarówno na poziomie producentów, jak również przetwórstwa. Tylko właściwa współpraca na tych dwóch płaszczyznach pozwoli na podniesienie konkurencyjności rynków rolnych i na skuteczne wykorzystanie możliwości sprzedaży polskich produktów na nowych rynkach zbytu. Jednocześnie minister poinformował o opracowanym projekcie ustawy wdrażającym postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013, obejmującym m.in. wprowadzenie stosunków umownych na rynkach rolnych w celu lepszego planowania produkcji i dostosowania jej do popytu oraz budowania właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku.

Podsumowując spotkanie szef resortu rolnictwa zaproponował ściślejszą współpracę z branżami w celu wypracowania skutecznych rozwiązań aktualnych problemów, które dotyczą zarówno rolników, jak również przetwórców. W tym celu minister Marek Sawicki poprosił zaproszone związki i organizacje o wytypowanie do bieżącej współpracy z resortem po trzech przedstawicieli z każdej branży.Tagi:
źródło: