Zmiany zasad szacowania strat

Proponowane zmiany w wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, osunięcie się ziemi lub lawinę były omawiane na spotkaniu podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego z przedstawicielami wojewodów, ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych.

Zmiany zasad szacowania strat

Zaproponowane zmiany mają dotyczyć:

  • Wprowadzenia proporcjonalnego  do procentowych strat  liczenia kosztów nieponiesionych uwzględnianych  przy szkodach co najmniej 70%;
  • Całkowitej rezygnacji  z określania daty wystąpienia szkody w przedziale czasowym;
  • Uzależnienia udzielenia pomocy na odtworzenie środka trwałego w gospodarstwie rolnym od poniesienia szkód w produkcji rolnej przekraczających 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat (lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu bez wielkości najwyższej i najniższej);
  • Uszczegółowienia, że warunek ubezpieczenia  dotyczy upraw rolnych bez użytków zielonych (łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych).

Omawiano także zasady sporządzania protokołów z szacowania strat, których aktywny formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Tagi:
źródło: