Czy ze względu na suszę można nawozić obornikiem do końca listopada?

W połowie października Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o konsultację zapisu odnoszącego się do terminów stosowania nawozów naturalnych. Zapytanie odnosiło się konkretnie do możliwości stosowania nawozów na gruntach ornych do 30 listopada w przypadku braku odpowiedniego uwilgotnienia gleby spowodowanego zjawiskiem suszy.

Czy ze względu na suszę można nawozić obornikiem do końca listopada?
Ze względu na fakt, iż wdrożenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” leży we właściwości Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister Rolnictwa zwrócił się do niego z prośbą o interpretację przepisów programu azotanowego, jednocześnie przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie.
 
Oto fragment pisma Ministra Rolnictwa wyrażające jego opinię odnośnie przedmiotowej sprawy:
 
- Przepis ust. 3 podrozdziału 1.3 programu azotanowego wprowadzony został dla potrzeb umożliwienia jesiennego nawożenia w sytuacjach nadzwyczajnych jaką przykładowo była jesień 2017 r., kiedy to rolnicy z uwagi na częste i obfite opady deszczu we wrześniu, październiku i listopadzie ubiegłego roku oraz nadmierne uwilgotnienie gleby nie mogli dokonać późnych zbiorów (głównie kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków), a tym samym jesiennego nawożenia. Opisywana powyżej sytuacja pogodowa najczęściej występuje lokalnie (nie dotyczy całego terytorium kraju), a każdy rolnik sam potrafi ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe możliwość dokonania jesiennego zbioru. W zapisie tym wskazano, że przypadek ten dotyczy sytuacji w szczególności, gdy występuje nadmierne uwilgotnienie gleby. Zwrot „w szczególności” oznacza, że jest to jeden z przypadków, ale nie jedyny, w związku z tym wystąpienie suszy rolniczej, która uniemożliwi zbiór lub nawożenie jesienne również kwalifikuje się do sytuacji, o której mowa w ust. 3 podrozdziału 1.3 programu azotanowego.
 
Dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska – Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarski Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ, która podczas konferencji „Ograniczenie Zanieczyszczenia Azotem Pochodzenia Rolniczego” 7 listopada w Warszawie przedstawiała założenia programu azotanowego oraz jego konsekwencje dla rolników, jasno określiła, że w przypadku suszy jako niekorzystnego czynnika klimatycznego, termin stosowania nawozów może zostać wydłużony.
 
Z interpretacji tych wynika, że na gruntach ornych, które wykazują zbyt niskie uwilgotnienie, nawozy naturalne można stosować do końca listopada. Jednakże rolnicy zwracając się z zapytaniem do biur ARiMR oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska o możliwość wydłużenia terminu stosowania nawozów, ze względu na brak możliwości wykonania zabiegu przyorania nawozów stałych, otrzymują odpowiedzi, że terminy wydłużone można zastosować tylko przy nadmiernym uwilgotnieniu gleb.
 
Reprezentując wielkopolskich rolników, których bardzo dotkliwie w tym roku potraktowała klęska suszy, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do kierownictwa wielkopolskich instytucji administracyjnych odpowiedzialnych za kontrolę stosowania regulacji programu azotanowego z apelem o niezwłoczne wyjaśnienie tak skrajnie różnych interpretacji prostego przepisu.


Tagi:
źródło: