Zużycie nawozów mineralnych

Zużycie wieloskładnikowych nawozów mineralnych (NPK) zawierających azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny wyniosło w sezonie 2016/2017 2,0 mln ton i zwiększyło się w odniesieniu do roku poprzedniego o 0,2 mln ton.

Zużycie nawozów mineralnych
Zużycie nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w omawianym czasie wzrosło odpowiednio o 10%, o 5% oraz o 6%. Na 1 ha użytków rolnych w sezonie 2016/2017 zużyto 140 kg nawozów mineralnych, podczas gdy w sezonie 1999/2000 wielkość ta wynosiła 86 kg/1 ha. Najwięcej zużyto nawozów azotowych – 79 kg/1 ha użytków rolnych, a zużycie nawozów fosforowych wyniosło 24 kg/1 ha.
 
Stosowanie nawozów ma na celu utrzymanie lub zwiększenie zawartości w glebie składników odżywczych niezbędnych roślinom. Prawidłowe nawożenie powinno uwzględniać właściwości gleby, klimat regionu, termin stosowania nawozów. Odnosi się to przede wszystkim do nawozów azotowych i fosforowych, będących przyczyną zwiększenia się zawartości w glebie i wodach azotu i fosforu. Spływające z wodami rzek do Bałtyku związki azotu i fosforu to główne przyczyny powstawania zjawiska eutrofizacji.
 
Wśród państw zlewni Morza Bałtyckiego najwyższe zużycie nawozów sztucznych azotowych i fosforowych w 2016 r. było w Niemczech - 1840 tys. ton i w Polsce - 1200 tys. ton, a najmniejsze w Estonii - 40 tys. ton i na Łotwie - 100 tys. ton.
 
W ocenie poziomu nawożenia gleb należy wziąć pod uwagę również nawożenie naturalne, które obok nawożenia mineralnego stanowi źródło niezbędnych składników odżywczych roślin. Procesy mineralizacji zawartych w nawozach naturalnych związków organicznych powodują sprzyjające oddziaływanie na rośliny o długim okresie wegetacji, zwiększają możliwości zatrzymywania w glebie i powolnego rozkładania fosforu i potasu, a jako źródło próchnicy poprawią właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby oraz wzbogacają jej mikroflorę.
 
Pochodzący od zwierząt gospodarskich obornik jest podstawowym z nawozów naturalnych. Jego największe wykorzystanie zaobserwowano w sezonie 2009/2010, bo w ilości 61 kg na 1 ha użytków rolnych.
 
W następnych latach zużycie obornika utrzymywało się w granicy 40 kg na 1 ha użytków rolnych. W sezonie 2016/2017 wyniosło 48 kg na 1 ha użytków rolnych, w odniesieniu do sezonu 2015/2016 zwiększyło się o 2 kg na hektar użytków rolnych. Ograniczenie sposobu nawożenia wykorzystującego obornik może wynikać ze zmniejszenia hodowli bydła i trzody chlewnej w gospodarstwach rolnych i tym samym spadku produkcji tego nawozu.


Tagi:
źródło: