| Autor: mikolaj

Świadectwo charakterystyki energetycznej - bez certyfikatu nie ma użytkownia

Podstawę prawną dla certyfikatów energetycznych stanowi ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami oraz Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. Dz.U. nr 201 poz. 1240 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej - bez certyfikatu nie ma użytkownia

Certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny budynku wyznacza wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku. Wartość energii obejmuje jej ilość niezbędną do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.

Od 1 stycznia 2009 roku świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Certyfikat energetyczny może sporządzić wyłącznie osoba, która posiada pełną zdolność do czynności  prawnych, ukończyła co najmniej studia magisterskie lub inżynierskie w kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnym, a także nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe. Ważne jest także, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa. Za równorzędne z odbyciem kursu i zdaniem egzaminu uznaje się ukończenie rocznych studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej, organizowanych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!