MRiRW: Należy zwiększyć ochronę celną unijnego rynku zbóż

Pod koniec września ubiegłego roku Komisja Europejska przekazała stronie polskiej Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu. Ministerstwo Rozwoju zostało wyznaczone jako instytucja wiodąca w zakresie przygotowania Stanowiska Rządu dotyczącego tej kwestii.

MRiRW: Należy zwiększyć ochronę celną unijnego rynku zbóż
W ramach prac nad tym dokumentem, MRiRW wyraziło sprzeciw wobec ww. wniosku, jednocześnie przedstawiając informacje nt. potencjalnych negatywnych skutków wprowadzenia kontyngentów na przywóz zbóż i przetworów zbożowych z Ukrainy dla polskiego rynku. MRiRW poinformowało, że co do zasady nie popiera kontyngentów taryfowych jako formy wsparcia dla Ukrainy.
 
W związku z brakiem porozumienia pomiędzy resortami, Komitet do Spraw Europejskich zdecydował o skierowaniu powstałych rozbieżności do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Ostatecznie przyjęte zostało stanowisko Rządu RP o wstrzymaniu się Polski od głosu nad przyjęciem projektu ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Jednocześnie, zgodnie z tym stanowiskiem, Rząd RP, w toku dalszych prac, ma podejmować działania celem wyłączenia z zakresu regulacji UE produktów zbożowych.
 
Prace nad projektem rozporządzenia toczą się też w Parlamencie Europejskim. Uwagi MRiRW do ww. projektu rozporządzenia przesłane zostały do Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli i następnie przekazane polskim europarlamentarzystom. W uwagach wyrażony został nasz sprzeciw wobec otwierania dodatkowych kontyngentów w imporcie towarów rolnych z Ukrainy. MRiRW wskazywał, że najbardziej wrażliwym dla Polski dodatkowym importem, oprócz sektora zbóż, są pomidory przetworzone, których import z Ukrainy do UE znacząco rośnie. Resort rolnictwa zwrócił uwagę, że w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. import tego produktu z Ukrainy do Polski wyniósł ponad 17 tys. ton, a więc więcej niż import całej UE w 2015 r. - 15 tys. ton, co biorąc pod uwagę wysokość obecnie obowiązujących TRQ (preferencyjne kontyngenty taryfowe), stanowi potwierdzenie, że unijne cło poza kontynentami nie jest barierą dla importu z Ukrainy. Ewentualne otwarcie dodatkowych TRQ nie tyle więc przyczyni się do wzrostu możliwości ukraińskiego eksportu, ile spowoduje obniżenie cen na unijnym rynku na skutek zbyt taniego importu, powodując spadek opłacalności i konkurencyjności unijnej produkcji.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: