| Autor: mikolaj

MRiRW ws. utrzymania gruntów ornych w dobrej kulturze

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie opracowania stosownych przepisów, które nakładałyby na właścicieli gruntów obowiązek utrzymania dotychczasowych gruntów ornych w dobrej kulturze dla przyszłych pokoleń, resort rolnictwa poinformował, że przepisy, które nakładałyby na właścicieli gruntów obowiązek utrzymania dotychczasowych gruntów ornych w dobrej kulturze, kwestia rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym m.in. występowania wieloletnich zachwaszczonych odłogów, uregulowane są w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205).

MRiRW ws. utrzymania gruntów ornych w dobrej kulturze

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne obowiązany jest do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji i ruchom masowym ziemi.

Ust. 5 tego artykułu przewiduje, że w razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów niż erozja i ruchy masowe ziemi, wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji nakazuje właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów. W razie niewykonania decyzji, zleca on wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela gruntów, wykorzystując do czasu zwrotu kosztów wykonania zastępczego środki budżetu województwa, o których mowa w art. 22b ust. 1. Tak więc z przytoczonego przepisu wynika, że warunkiem wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji zobowiązującej właściciela do zagospodarowania gruntów jest stwierdzenie, że na wskazanym gruncie wystąpiła z jego winy degradacja gruntów.

Ponadto zgodnie z treścią art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych, za grunt zdegradowany należy uznać grunt, którego rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w wyniku pogarszania się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej. Tak więc zachwaszczenie może być uznane za degradację gruntu, jeśli w wyniku zaniechania usuwania chwastów wartość użytkowa gruntów rolnych zmalała.

Wobec powyższego np. w przypadku zachwaszczenia gruntów rolnych wójt (burmistrz, prezydent miasta) winien w drodze decyzji administracyjnej zobowiązać właściciela gruntów zachwaszczonych do wykonania w określonym terminie odpowiednich zabiegów (np. zabiegi agrotechniczne, zabiegi środkami ochrony roślin), a w przypadku nie wykonania decyzji, winien zlecić wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela gruntów, wykorzystując do czasu zwrotu kosztów wykonania zastępczego środki budżetu województwa, o których mowa w art. 22b ust. 1.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!