Opinia w sprawie pomocy dla producentów mleka i świń

W uzasadnieniu do zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, wspomina się o kryzysie jaki dotknął rynek wieprzowiny i wpłynął już w czerwcu 2016 roku na spadek pogłowia o 12 %. Ponadto, w 2016 r. wystąpiło 20 ognisk afrykańskiego pomoru świń ASF, co spowodowało rozszerzenie stref objętych restrykcjami unijnymi. Wystąpił brak ciągłości w sprzedaży w gospodarstwach generujący m.in. dodatkowe koszty przedłużającego się utrzymania zwierząt.

Opinia w sprawie pomocy dla producentów mleka i świń
Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że niezrozumiałe dla rolników jest dlaczego w paragrafie 21 ust 1 pkt. 3 zobowiązuje się producenta aby w okresie 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. sprzedał nie większą ilość świń niż sprzedał w okresie od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017? Z treści uzasadnienia wynika, iż w czerwcu 2016 r., nastąpił spadek pogłowia, a następnie jego dalsze pogłębienie z powodu ASF m.in. z powodu nie możliwości sprzedaży i przetrzymywania zwierząt.
 
W okresie tym wystąpiły czynniki powodujące  oprócz strat w gospodarstwie, spadek pogłowia; czyli hodowca w okresie przyszłym ma wyprodukować poniżej  swojego stałego obrotu w gospodarstwie, nie może zwiększyć absolutnie produkcji ponieważ sprzedana 1 sztuka więcej spowoduje konsekwencje (par.37 ust.1) zaliczenia do nienależytych lub nadmiernie pobranych środków z tytułu pomocy.  Okres do jakiego odnosi się paragraf 21 jest niewłaściwy. Nie można żądać od rolnika aby produkował mniej niż ale wypłacić pomoc do ilości sztuk nie większej niż sprzedana w poprzednim okresie.
 
Samorząd rolniczy zauważył, że w par. 22 ust 1 pkt.1 określa się pomoc w wysokości nie więcej niż  2 zł jako różnicę między ceną uzyskaną przez producenta świń za sprzedane zwierzęta, a średnią ceną zakupu netto masy poubojowej notowaną w regionie i publikowaną w biuletynie informacyjnym MRiRW. Hodowcy w strefie niebieskiej czasami uzyskiwali ceny na poziomie 3,50 lub 3,53, gdzie cena w biuletynie kształtowała się wtedy na poziomie 6,40 czy 6,30. Różnica jest powyżej 2 złotych.  Z powyższego wynika,  że dla niektórych  hodowców pomoc ta nie zrekompensuje poniesionych strat.
 
W par. 22  ust.3  określa  się liczbę świń sprzedanych od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, która nie może być większa niż liczba świń sprzedanych przez producenta od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku według danych zawartych w rejestrze zwierząt  gospodarskich.  Jest to kolejne ograniczenie produkcji i zapis, na który samorząd rolniczy nie może wyrazić zgody.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: