| Autor: redakcja1

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie wznowiła prace

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042) wznowiła pracę. Na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2017 r. zostały zgłoszone przez Klub Parlamentarny PiS poprawki do rządowego projektu.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie wznowiła prace
I tak, zgodnie z omawianymi poprawkami, podziału na obwody łowieckie oraz zaliczanie obwodów łowieckich do właściwych kategorii, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. Marszałek województwa zobowiązany będzie do powołania zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały. W jego skład wejdą dwaj przedstawiciele zarządu województwa, przedstawiciele właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz przedstawiciele właściwych zarządów okręgowych. Głos doradczy mogą uzyskać przedstawiciele dzierżawców lub zarządców obwodów, ale tylko na zaproszenie marszałka województwa.
 
Zgodnie z przedstawionymi zapisami marszałek województwa po przygotowaniu projektu uchwały będzie zobowiązany do wystąpienia o opinię do dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiego Związku Łowieckiego oraz do właściwej izby rolniczej, następne konieczne jest uzgodnienie tego aktu z właściwym terytorialnie wojewodą oraz z organami wojskowymi. Ogłoszenie o sporządzeniu projektu uchwały oraz o wyłożeniu jej do publicznego wglądu musi zostać zamieszczone na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz poprzez obwieszczenie, również w poszczególnych gminach objętych projektem uchwały. Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały.
 
Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, powołując się na niezgodność polowania z jego sumieniem, a nie jak dotychczas optowano niezgodnie z wyznawaną religią. Sąd rozpoznaje wyżej wymienione ustanowienie w postępowaniu nieprocesowym na posiedzeniu niejawnym.
 
Nowością w proponowanych zapisach są zasady w przyjmowaniu do koła łowieckiego. Otóż pierwszeństwo w przyjęciu ma członek Polskiego Związku Łowieckiego zamieszkały na terenie dzierżawionego przez to koło obwodu łowieckiego, z wyjątkiem, gdy co najmniej 20% członków danego koła łowieckiego stanowią osoby zamieszkałe na terenie dzierżawionych przez to koło obwodów łowieckich.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!