| Autor: redakcja1

Prawo wodne

Projekt ustawy Prawo wodne został przyjęty przez Radę Ministrów 18 października 2016 roku i jak informuje Ministerstwo Środowiska, obecnie projekt znajduje się na etapie ustalenia tekstu ostatecznego.

Prawo wodne
Zgodnie z projektem ustawy rolnicy zostaną objęci opłatą za pobór wody według następujących stawek:
  • pobór wody do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie nie będącym zwykłym korzystaniem z wód:
    • 0,30 zła za 1 m3 pobranych wód podziemnych,
    • 0,15 zła za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych,
  • pobór wody do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranej za pomocą urządzeń pompowych - 0,15 zła za 1 m3 pobranych wód podziemnych.
Nowe przepisy zakładają również zwolnienie gospodarstw rolnych z opłat za pobór wody w wysokości do 5 m3 /średniorocznie/ na dobę, co zdaniem Ministerstwa Środowiska skutkować będzie tym, że większość gospodarstw z uwagi na niską produkcję, w ogóle nie będzie objęta opłatami za usługi wodne.
 
Projekt ustawy Prawo wodne ma na celu wdrożenie regulacji wynikających z prawodawstwa europejskiego, zgodnie bowiem z art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, państwa członkowskie zobowiązane są do realizacji zasady zwrotu kosztów usług wodnych, tym samym w prawie krajowym nie mogą funkcjonować regulacje stanowiące generalne zwolnienia z opłat za pobieranie wody, szczególnie dla podmiotów pobierających wodę na cele gospodarcze. Opłatami za pobór wody zostaną zatem objęci, m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji. Wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych warunkuje otrzymanie płatności w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020.
 
Projekt ustawy zakłada również zmiany w zarzadząniu gospodarką wodną. Powołana zostanie nowa instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, do której zadań należeć będzie, m.in. ustalanie wysokości opłat za usługi wodne, wydawanie pozwoleń i zgód wodnoprawnych, opracowywanie projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego i zarządzanie tym ryzykiem oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.
 
Rząd nad nowymi rozwiązaniami pracuje już od dłuższego czasu, początkowo zakładano znacznie wyższe opłaty za pobór wody, jednakże po zdecydowanym sprzeciwie, m.in. samorządu rolniczego (Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz propozycji objęcia całego kraju strefą OSN), stawki zostały znacząco zmniejszone w stosunku do pierwotnie przedkładanych propozycji.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!