Procesy o zapłatę odszkodowania za szkody łowieckie

Resort Sprawiedliwości w sprawie stosowania przez sądy przepisów w procesach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Procesy o zapłatę odszkodowania za szkody łowieckie
Stosownie do treści art. 9a § 2 oraz art. 37f § 1 i art. 37g § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t j. Dz. U z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów. Nadzór ten obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego. W ramach nadzoru zewnętrznego Minister Sprawiedliwości analizuje informacje roczne o działalności sądów, ustala ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych, kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz wydaje stosowne zarządzenia. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności administracyjnej sądu lub niewykonania przez prezesa sądu apelacyjnego wskazanych zarządzeń może zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu lub wydziału sądu albo przeprowadzenie lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu.
 
Minister Sprawiedliwości nie jest uprawniony do dokonywania wiążącej interpretacji obowiązującego prawa, w tym przepisów materialnych czy procesowych związanych z prawidłowym tokiem postępowania sądowego, zakresem prowadzonego przez sąd postępowania dowodowego i związanych z tym obowiązków stron.
 
Niezależnie od powyższych uwag, odnosząc się do zagadnień przedstawionych w piśmie uprzejmie wskazuję, że stosownie do obecnie obowiązującego art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t j. Dz. U z 2017 r, poz. 1295) dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.

Oględzin i oszacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalenia wysokości odszkodowania w obecnym stanie prawnym dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego (art. 46 ust. 2 zd. 1), a zatem podmioty odpowiedzialne za szkody łowieckie. Szczegółowe zasady dochodzenia odszkodowania regulują przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.0 z 2010 r., nr 45, poz. 272).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: