Resort inwestycji i rozwoju na temat zmian planów zagospodarowania przestrzennego

Resort inwestycji i rozwoju stwierdził, że wprowadzenie przepisów uniemożliwiających sporządzenie mpzp, w przypadku powstania zamiaru realizacji jakiejkolwiek inwestycji na obszarze wskazanym do sporządzenia mpzp w uchwale rady gminy, praktycznie uniemożliwiłoby organom gminy realizację zadań własnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenia warunków prawnych do kształtowania i zachowania ładu przestrzennego.

Resort inwestycji i rozwoju na temat zmian planów zagospodarowania przestrzennego
Odpowiadając na wniosek dotyczący wprowadzenia przepisów uniemożliwiających zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dalej: „mpzp”, w trakcie rozpoczęcia inwestycji przez rolnika, resort inwestycji i rozwoju poinformował, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), dalej: „upzp”, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Również w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), sprawy ładu przestrzennego, a ponadto sprawy gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej określone zostały jako zadania własne gminy.
 
Przekazano, że przepisy te zostały ukształtowane zgodnie z pozycją ustrojową jednostek samorządu terytorialnego, dlatego też rozpatrywanie wprowadzenia zmian w obrębie określonych ustawowo kompetencji gminy powinno uwzględniać samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych, określonych w ustawach.
 
W związku z tym, że sygnalizowany problem dotyczy terenów, na których obowiązuje mpzp zauważono, że problem sporządzenia przez gminę zmiany mpzp w trakcie przygotowań inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę budynków lub innych obiektów budowlanych nie dotyczy tylko inwestycji realizowanych przez rolników. Taka sytuacja występuje w przypadku każdej innej inwestycji, planowanej na obszarze, na którym obowiązuje mpzp. Biorąc powyższe pod uwagę, upzp zawiera szereg przepisów mających na celu ochronę praw właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych mpzp. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepisy określające procedurę sporządzania mpzp, która na kilku etapach sporządzania mpzp przewiduje udział w tej procedurze zainteresowanych osób i podmiotów. Partycypacja w sporządzeniu mpzp następuje na etapie:
  • składania wniosków do planu, po ogłoszeniu przez wójta burmistrza albo prezydenta miasta, dalej: „wójta”, o podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu (art. 17 pkt 1 upzp);
  • wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (art. 17 pkt 9 upzp);
  • wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, po zakończeniu okresu wyłożenia projektu planu (art. 17 pkt 11 upzp).
Ponadto, uwagi nie uwzględnione przez wójta są dodatkowo rozpatrywane przez radę gminy przed uchwaleniem mpzp (art. 17 pkt 14 upzp).
 
Instytucja składania wniosków i uwag w czasie prowadzonych prac nad projektem mpzp ma na celu zagwarantowanie wzięcia pod uwagę interesów wszystkich uczestników tego postępowania.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: