Stosowanie nawozów naturalnych

W miejsce wyznaczania obszarów OSN i wprowadzania dla tych obszarów programu działań, wprowadzono dla obszaru całego kraju jeden program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. program azotanowy (art. 102 — 112 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

Stosowanie nawozów naturalnych
Program azotanowy zawierać będzie między innymi ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów zawierających azot, w tym nawozów naturalnych/odchodów zwierzęcych, na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem oraz będzie wskazywał okresy, w których dozwolone jest ich rolnicze wykorzystanie.
 
Na początku grudnia 2017 r. Minister Środowiska przekazał informacje o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.". tj. programu azotanowego. W chwili obecnej minister ds. gospodarki wodnej prowadzi intensywne prace nad jego przyjęciem.
 
Uwzględniając zgłaszane przez rolników problemy ze zbiorami roślin (np. kukurydzy), w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, co wpływa na możliwość jesiennego zagospodarowania nawozów naturalnych/odchodów zwierzęcych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do ministra ds. gospodarki wodnej z prośbą o rozważenie, czy w projektowanym rozporządzeniu możliwe jest uregulowanie zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach pogodowych, jednocześnie proponując wprowadzenie regulacji umożliwiających późniejsze stosowanie nawozów, w terminach innych niż wskazanych w tabeli 2 Terminy stosowania nawozów w ust. 1.3 załącznika do projektu rozporządzenia.
 
Jednocześnie, mając na uwadze trudną sytuację rolników, powodowaną nawalnymi opadami i brakiem możliwości wykonania podstawowych zabiegów agrotechnicznych we wcześniejszym terminie, należy wskazać również, iż jednym z możliwych rozwiązań jest zagospodarowanie nadmiaru nawozów naturalnych w biogazowniach. Zgodnie z prowadzonym, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, rejestrem wytwórców biogazu rolniczego, według stanu na dzień 18.05.2017 r. w Polsce było 95 biogazowni rolniczych o łącznej mocy elektrycznej 101 MW i zadeklarowanej rocznej zdolności produkcji biogazu 387 mln m3.


Tagi:
źródło: