W sprawie przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków

Na wstępie należy wskazać, że przytoczone przez Pana Prezesa przepisy załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w sposób jednoznaczny określają przesłanki zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, w tym oznaczania gruntów jako „drogi”.

W sprawie przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków
Zaliczenie danego gruntu do użytku gruntowego wymaga jednakże każdorazowego sprawdzenia cech tego gruntu oraz sprawdzenia innych przesłanek, które zdecydują o jego przyporządkowaniu do jednego z użytków gruntowych.
 
Zgodnie z lp. 18 ww. załącznika, do użytku gruntowego o nazwie „drogi” nie zalicza się gruntów w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego. Takie grunty powinny zostać zaliczone do przyległego użytku rolnego, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.
 
Uprzejmie informuję również, że w odniesieniu do powyższych przesłanek, funkcjonujących w przepisach prawa od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie wpływały dotychczas sygnały wskazujące na jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich stosowania.
 
W odniesieniu natomiast do podnoszonego przez Pana Prezesa „narzucania” w ramach procedury modernizacji gruntów i budynków oznaczeń gruntów, uprzejmie informuję, że procedura ta umożliwia zainteresowanym podmiotom, aktywny w niej udział i zapewnia wpływ na jej wyniki na różnych jej etapach.
 
Zgodnie z art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, starosta wywiesza na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Po zakończeniu prac geodezyjnych związanych z modernizacją, starosta, na okres 15 dni roboczych, wykłada projekt operatu opisowo-kartograficznego do wglądu. W tym terminie każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w wyłożonym operacie może zgłaszać uwagi do tych danych. Następnie, w terminie 15 dni roboczych od dnia upływu okresu wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego, upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Po upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowokartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych tej ewidencji. Informację o tym ujawnieniu starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ww. informacji w dzienniku urzędowym, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków w związku z tym ogłoszeniem, może zgłaszać zarzuty do tych danych. Uwzględnienie lub odrzucenie zarzutów następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez starostę, a do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie, dane dotyczące gruntów, budynków lub lokali ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, w stosunku do których złożono zarzuty, nie są wiążące.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: