Weryfikacja rolników rzeczywiście prowadzących gospodarstwo

Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności obszarowe (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa i płatności związane do powierzchni upraw) są przyznawane do powierzchni działki rolnej położonej na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami w rozumieniu art. 32 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz będącej w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności.

Weryfikacja rolników rzeczywiście prowadzących gospodarstwo
Kwestia posiadania została uregulowana wart. 18 ust. 1 przywołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy działka rolna, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności, stanowi  przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności bezpośrednie przysługują  posiadaczowi zależnemu (tj. faktycznemu użytkownikowi). Dodatkowo, w przypadku działki rolnej  wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który, na dzień  31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.
 
Rolnik, składając wniosek o przyznanie płatności w części Oświadczenia i Zobowiązania oświadcza, że "działki rolne wnioskowane do płatności są/będą/były w moim posiadaniu w dniu 31 maja 2018r.".
 
Każda sprawa o przyznanie płatności bezpośrednich jest rozstrzygana indywidualnie, a organem  właściwym jest, zgodnie z art. 5 w/w  ustawy, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W celu sprawdzenia poprawności danych oraz wyeliminowania nieprawidłowości, ARiMR, w toku prowadzonego postępowania (kontrole administracyjne uzupełnione kontrolami krzyżowymi oraz kontrolami na miejscu), weryfikuje czy dany rolnik spełnia warunki do otrzymania płatności.


Tagi:
źródło: