| Autor: redakcja1

Modernizacja gospodarstw rolnych. Zmiana procedur uzupełniania wniosków

W związku z wystąpieniem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany procedur uzupełniania wniosków składanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych przekazał poniższe informacje.

Modernizacja gospodarstw rolnych. Zmiana procedur uzupełniania wniosków
Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.08.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1371, z późn. zm.) - ustalając wielkość ekonomiczną oraz powierzchnię gospodarstwa posiadanego przez rolnika w przypadku gruntów dzierżawionych z ZWRSP bierze się pod uwagę wyłącznie grunty dzierżawione na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 
Umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 1 rok - nie są przedłużane, chyba, że z analizy wniosku dzierżawcy wynika, że wcześniejsze przedłużenie umowy jest uzasadnione gospodarczo. Do takich przypadków zaliczyć należy wnioski dzierżawców zamierzających uczestniczyć w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych.
 
W przypadku, gdy ogłoszenie przetargu nie zawiera zapisu informującego o tym, że umowa nie będzie wydłużona lub jeżeli umowa dzierżawy podlegała wyłączeniu z niej 30% powierzchni użytków rolnych w myśl art. 4 i 5 ustawy z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1382), a dzierżawca wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do umowy w tym zakresie - wydłużenie okresu dzierżawy może nastąpić na ogólnie obowiązujących zasadach. W przypadku dzierżawców, którzy zamierzają uczestniczyć w programach pomocowych i prawidłowo wywiązują się z umów dzierżawy - wnioski o wydłużenie okresu dzierżawy na czas niezbędny do realizacji programu należy rozpatrywać niezwłocznie.
 
Zgodnie z zasadami umowy dzierżawy mogą być wydłużane na okres do 15 lat jeżeli dzierżawcą jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego oraz do 8 lat w przypadku pozostałych dzierżawców. Okresy te, uwzględniają możliwość udziału rolników w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych, dla których wymagany jest 7-letni okres dzierżawy.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: