| Autor: mikolaj

IJHARS o nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Z dniem 13 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

IJHARS o nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Nowelizacja ustawy o jhars daje możliwości wstępu inspektorom Inspekcji na teren, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki w tym możliwość poruszania się po terenie, obiektach i pomieszczeniach, wstępu do środków transportu kontrolowanej jednostki i przeprowadzania ich oględzin, legitymowania osób przebywających na terenie jednostki kontrolowanej w trakcie kontroli, żądania sporządzenia kserokopii i urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów związanych z przedmiotem kontroli sporządzonych w innych językach, co na pewno wpłynie na usprawnienie kontroli, a także skrócenie czasu jej trwania.

Przepisy dotyczące zabezpieczania artykułów rolno-spożywczych będących przedmiotem kontroli wpłyną również na efektywność kontroli. Do tej pory możliwość zabezpieczenia partii artykułów rolno-spożywczych była uzależniona od tego, czy jest to niezbędne dla dokonania kontroli, nowelizacja ustawy zezwala na realizację nadrzędnego celu ustawy, jakim jest ochrona interesów konsumentów poprzez uniemożliwienie przedostania się do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej.


Istotną zmianą jest doprecyzowanie zakresu kontroli jakości handlowej o wina, napoje spirytusowe oraz inne artykuły rolno-spożywcze oznakowane ChNP, ChOG, GTS, także na produkty wprowadzone do obrotu pod nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych nazw ChNP, ChOG, GTS.

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość stosowania zatwierdzonych technik automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, a także określa sposób postępowania przy zatwierdzaniu technik (organizacja testu certyfikującego - Główny Inspektor JHARS, zatwierdzenie poprzez wydanie decyzji – minister właściwy do spraw rynków rolnych, ocena dokładności techniki – instytut badawczy prowadzący badania i analizy związane z jakością żywności) oraz reguluje sposób obciążania kosztami zainteresowanego podmiotu (z tytułu zatwierdzania techniki). Przepisy w zakresie klasyfikacji tusz wołowych zostały również dostosowane do wymagań rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, termin „bydło dojrzałe” – został zastąpiony wyrażeniem „bydło w wieku od 8 miesiąca życia”.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: