| Autor: redakcja6

Wpływ doświadczeń polowych na prawidłowy rozwój rzepaku ozimego

Postęp w dziedzinie hodowli roślin uprawnych w ostatnich latach w znacznym stopniu przyczynił się do zwiększenia ich produktywności oraz poprawy cech jakościowych. Nowe odmiany uzyskują wyższe plony, są bardziej stabilne i mniej podatne na choroby oraz lepiej tolerują niekorzystne warunki uprawy. W miarę rozwoju nauk przyrodniczych i techniki rolniczej zaczynamy coraz lepiej poznawać i rozumieć procesy zachodzące w roślinach i środowisku glebowym, które mają wpływ na wysokość i jakość plonów.

Wpływ doświadczeń polowych na prawidłowy rozwój rzepaku ozimego
Na podstawie licznych badań i obserwacji stwierdzono, iż szybszy, niż wynikający wyłącznie z postępu hodowlanego, wzrost wydajności odmian możliwy jest jedynie poprzez dalszy rozwój i doskonalenie agrotechniki. Nie mamy realnego wpływu na czynniki środowiskowe decydujące o powodzeniu uprawy, takie jak przebieg pogody. Możemy jednak przyczynić się do wzrostu opłacalności produkcji roślinnej poprzez świadome kształtowanie poszczególnych czynników technologii produkcji w taki sposób, aby stworzyć roślinom optymalne warunki do wzrostu i rozwoju i w pełni wykorzystać ich potencjał plonotwórczy.
 
Doświadczenia polowe prowadzone przez firmy nasienne możemy podzielić na dwie grupy: doświadczenia odmianowe oraz doświadczenia agrotechniczne. Te pierwsze prowadzone są na polach produkcyjnych przy standardowej dla danego gospodarstwa agrotechnice, a ich celem jest sprawdzenie przydatności nowych odmian do uprawy w rejonach różniących się między sobą warunkami klimatycznymi, glebowymi i poziomem agrotechniki. Z kolei doświadczenia agrotechniczne są to z reguły doświadczenia mikropoletkowe, których celem jest poznanie i analiza wpływu różnych czynników technologii produkcji (takich jak termin siewu, obsada roślin czy nawożenie) na wysokość i jakość plonu oraz określenie optymalnych zaleceń agrotechnicznych pozwalających osiągnąć najlepsze wyniki produkcyjne.
 
W sezonie 2016/2017 w przypadku rzepaku ozimego najważniejszym badanych czynnikiem technologii produkcji jest wpływ zmiennego nawożenia azotowego. W doświadczeniach tych testowane są najlepsze odmiany handlowe oraz najbardziej obiecujące odmiany jeszcze nie zarejestrowane. Najważniejszym celem jest poznanie indywidualnego zapotrzebowania poszczególnych odmian na azot oraz wpływu zmiennego nawożenia azotowego na wysokość plonowania oraz najważniejsze cechy jakościowe. Pozwoli to nie tylko na określenie optymalnych dawek azotu, przy których testowane odmiany uzyskują najwyższe plony na różnych typach gleb, ale również na określenie takich zaleceń, które na przykład zminimalizują ryzyko wydłużania szyjki korzeniowej na jesieni, złego przezimowana czy wylegania roślin.
 
Niektóre odmiany bardzo dobrze reagują na zwiększające się dawki nawożenia azotowego i uzyskują najwyższe plony przy wysokim poziomie nawożenia. Polecane są one przede wszystkim do intensywnej technologii produkcji, opartej na wysokim nawożeniu azotowym, przy którym konieczne jest stosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu. Są również odmiany, które do uzyskania wysokich plonów nie potrzebują intensywnego nawożenia azotowego. Są to przede wszystkim odmiany o niskiej biomasie oraz niektóre odmiany klasyczne. Te odmiany polecane są do ekstensywnej technologii produkcji, charakteryzującej się ograniczonymi nakładami na środki do produkcji.


Tagi:
źródło: