| Autor: redakcja1

MRiRW nie uwzględni uwag KRIR ws. zwalczania ASF

W październiku 2014 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wnosząc m.in. o rozważenie możliwości wprowadzenia sfinansowania z budżetu państwa kosztów związanych z nałożonymi na rolników obowiązkami bądź wsparcia finansowego dla tych gospodarstw, które zrekompensowałoby ponoszone koszty związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się tej nowej w kraju jednostki chorobowej.

MRiRW nie uwzględni uwag KRIR ws. zwalczania ASF

MRiRW nie uwzględni uwag KRIR ws. zwalczania ASF

W odpowiedzi na to pismo, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że w/w projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.). Przedmiotowa delegacja nie zawiera określenia źródeł i sposobu finansowania kosztów związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Zatem uwzględnienie w projektowanym rozporządzeniu postulatów przesłanych przez KRIR dotyczących pokrycia kosztów i określenia wsparcia finansowego stanowiłoby przekroczenie delegacji ustawowej i naruszenie przepisów konstytucyjnych, a tym samym narażenie na stwierdzenie nieważności w przypadku wejścia w życie projektowanego aktu.
 

Ponadto w swoim piśmie MRiRW zwróciło uwagę, że kwestie związane z kosztami działalności Inspekcji Weterynaryjnej i wykonywania przez nią zadań, w tym zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i badań kontrolnych zakażeń zwierząt zostały określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.). Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy powyższe koszty pokrywane są z budżetu państwa.
 

Ponadto, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za wymienione w nim zwierzęta, w tym świnie, zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie, ze środków budżetu państwa. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia. W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia.
 

Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogły być poddane odkażaniu.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: