| Autor: redakcja1

Pomoc de minimis w rolnictwie

Rolnicy mają możliwość korzystania z wielu programów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również inne instytucje. Część z tych programów realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wynika to z tego, że jest to pomoc o niewielkiej wartości, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Pomoc de minimis w rolnictwie
Rolnicy chętnie korzystają z takiego wsparcia, dlatego też warto przypomnieć limity obowiązujące w pomocy de minimis, ponieważ ich przekroczenie spowoduje, że otrzymane wsparcie będzie trzeba zwrócić. 
 
W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że producenta rolnego prowadzącego działalność również w innych sektorach gospodarki obowiązują dodatkowe limity pomocy w okresie 3 lat, tj.:
  • 30 000 EUR - jeżeli poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie,
  • 200 000 EUR - jeżeli poza rolnictwem i rybołówstwem jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w innych sektorach.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: