| Autor: redakcja1

Spłata za grunty kupione od KOWR oddane w użytkowanie osobom trzecim

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest uprawniony do ingerencji w treść umowy, której nie jest stroną. Ponadto nie jest uprawniony do modyfikacji obowiązków, które zostały nałożone na KOWR mocą przepisów rangi ustawowej Jednocześnie należy wskazać, że zbycie nieruchomości rolnej na raty ma charakter preferencyjny i z założenia jego celem jest przeznaczenie nieruchomości rolnej na działalność rolniczą, a nie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Spłata za grunty kupione od KOWR oddane w użytkowanie osobom trzecim
Zgodnie z art, 29a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 396, z późn. zm.) umowa sprzedaży nieruchomości rolnej zbywanej z rozłożeniem spłaty należności na raty, zawiera w szczególności zobowiązanie nabywcy nieruchomości do nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że nabywca nieruchomości rolnej nie jest uprawniony do jej oddawania do używania osobom trzecim przez okres 15 lat od dnia jej nabycia. Jeśli zatem nabywca nie wywiązuje się z tego zobowiązania Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży, może zażądać zapłaty całej niespłaconej należności.
 
Należy ponadto podkreślić, że na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Skarb Państwa powierzył Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i 2 tej ustawy, w tym nieruchomości rolnych. Z kolei, zgodnie z art. 5 ust. 2 powołanej ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki publicznoprawne. Stroną umowy sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest zatem KOWR, a nie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!