| Autor: redakcja1

Rekordowy handel zagraniczny rybami, owocami morza oraz ich przetworami

W 2015 r. polski handel zagraniczny rybami, owocami morza oraz ich przetworami osiągnął po raz kolejny rekordowe wyniki - analizuje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Rekordowy handel zagraniczny rybami, owocami morza oraz ich przetworami

Eksport ryb i przetworów rybnych

Kontyngent eksportu wzrósł o 14,4% do 435,7 tys. ton w masie produktów, a jego wartość o 3,4% do 6,67 mld zł. Na tak znaczny przyrost wielkości wysyłki wpłynęły przede wszystkim zwiększone połowy krajowe i w konsekwencji tzw. eksport burtowy oraz bardzo duży przyrost sprzedaży odpadów rybnych o 55% Produkty te charakteryzują się stosunkowo niskimi cenami transakcyjnymi i nie miały tak dużego przełożenia na zmianę wartości wywozu łącznie.
 
Dla krajowego przetwórstwa ryb decydujące znaczenie ma wysyłka trzech grup produktów – ryb filetowanych, ryb wędzonych, suszonych i solonych oraz przetworów i konserw z ryb. W 2015 r. ich całkowity wywóz wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,5% i wyniósł 254,8 tys. ton, przy 4% zwyżce jego wartości do 6,11 mld zł, co stanowiło 58,5% wielkości i 91,6% wartości eksportu całej branży.

Import ryb i owoców morza

Wielkość importu ryb, owoców morza oraz ich przetworów w 2015 r. zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,8% do 528,3 tys. ton. Wydatki na zakup produktów rybnych wzrosły o 2,6% do 6,90 mld zł. Zwyżka cen transakcyjnych wynikała przede wszystkim ze zmian relacji kursowych, tj. deprecjacji euro i złotego w stosunku do dolara, a w mniejszym stopniu z podażowo-popytowych uwarunkowań na rynku globalnym.
 
W strukturze gatunkowej podstawową rolę odgrywają łososie, śledzie, dorsze, makrele i mintaje, których w sumie w 2015 r. zakupiono 371,8 tys. ton, co stanowiło 70,4% przywozu łącznie. Nieznacznie zmalał w 2015 r. deficyt w handlu zagranicznym sektora rybnego i wyniósł 230 mln zł. Zakup netto sektora rybnego obniżył się w 2015 r. o 53 tys. ton w ekwiwalencie masy żywej i wyniósł 239,5 tys. ton.

Konsumpcja ryb i owoców morza

Jak wynika z badań budżetów gospodarstw domowych w okresie trzech kwartałów 2015 r. wzrosła konsumpcja ryb i owoców morza suszonych, wędzonych i solonych o 12,5% do 0,09 kg/osobę miesięcznie. Mniejsze było spożycie ryb mrożonych o 9,1% do 0,10 kg/osobę miesięcznie, a na poziomie roku poprzedniego utrzymała się konsumpcja ryb świeżych lub chłodzonych - 0,07 kg/osobę miesięcznie. Średniomiesięczne wydatki gospodarstw domowych na zakup ryb i owoców morza wyniosły w okresie trzech kwartałów 2015 r. 7,33 zł/osobę i były o 2,9% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.Tagi:
źródło: