Wyrok ws. kompetencji IJHARS do prowadzenia kontroli rolników produkujących nawozy

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt: I ACa 63/14, Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny, oddalił apelację jednego z przedsiębiorców, który działania organów administracji publicznej traktował jako naruszenie lub zagrożenie naruszenia dóbr osobistych.

Wyrok ws. kompetencji IJHARS do prowadzenia kontroli rolników produkujących nawozy

Kontrola rolników produkujących nawozy

Jak wynika z uzasadnienia ww. wyroku, sąd stwierdził, iż: „Prowadzenie przez organ władzy publicznej postępowania w ramach określonej przez ustawodawcę procedury nie stanowi bezprawnego działania w rozumieniu art. 417 i art. 24 § 1 k.c., które mogłoby naruszyć dobro osobiste osoby fizycznej.”

Ponadto, jak wskazał Sąd, decyzja administracyjna lub też uzasadnienie decyzji mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy decyzja ta wykracza poza kompetencje organu, który ją wydał.

Ponadto, w wyroku została również podniesiona kwestia kontrolowania rolników jako prowadzących działalność gospodarczą: „Marginalnie należy stwierdzić, że wbrew zarzutom powoda, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności niezależnie czy działalność prowadzi jako rolnik czy też jako wspólnik spółki cywilnej, może być w związku z prowadzoną działalnością kontrolowany przez pozwanego w odniesieniu do produktów – nawozów oznaczonych znakiem NAWÓZ WE.”

Jak wskazano w wyroku: „Kompetencje pozwanego w tym zakresie ujęte są w art. 30 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (…), jak również w art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (…), który nie wyklucza rolników z kompetencji pozwanej, gdyż przesłanką uzasadniającą uprawnienia pozwanej nie jest forma działalności, lecz jej przedmiot.”

Tym samym potwierdzono, iż organy IJHARS posiadają kompetencje do prowadzenia kontroli rolników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji nawozów.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!