Rozszerzenie katalogu kategorii siły wyższej w procesie prac scaleniowych

Na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa wprowadzono zmiany w zakresie rozszerzenia katalogu kategorii siły wyższej i wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy przyznanej i wypłaconej na realizację prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego.

Rozszerzenie katalogu kategorii siły wyższej w procesie prac scaleniowych

Rozszerzenie katalogu kategorii siły wyższej w procesie prac scaleniowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest wprowadzenie zmian w zakresie rozszerzenia katalogu kategorii siły wyższej i wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy przyznanej i wypłaconej na realizację prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego.

Wprowadzone zmiany polegają na dodaniu do katalogu kategorii siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności: umorzenia postępowania scaleniowego na skutek wycofania wniosku o przeprowadzenia postępowania scaleniowego przez większość właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

 

Wycofanie się uczestników scalenia jest możliwe na gruncie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji wówczas proces scaleniowy zostaje przerwany na skutek żądań uczestników scalenia.
 

Przepisy zmienionego rozporządzenia będą mieć zastosowanie do wszystkich spraw wszczętych w ramach tego działania, których realizacja nie została zakończona, tj. dla których nie złożono wniosku o płatność ostateczną. Pozwoli to uniknąć konieczności ewentualnego zwrotu pomocy finansowej spowodowanego wycofaniem się uczestników postępowania scaleniowego. Rozporządzenie zostało w dniu 16 grudnia 2014 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 2014, poz. 1808. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Tagi:
źródło: