| Autor: redakcja1

Wzrost produkcji mięsa owczego

Komisja Europejska szacuje, że w 2018 r. produkcja mięsa owczego w UE-28 może wynieść 917 tys. ton, czyli o 1,6% więcej niż rok wcześniej. Import może natomiast wzrosnąć o 10% ze 179 tys. ton do 197 tys. ton.

Wzrost produkcji mięsa owczego
Pomimo zwyżki podaży rynkowej, konsumpcja jednostkowe pozostałoby na poziomie z 2017 r., czyli 1,8 kg/mieszkańca w wadze detalicznej. Przemawia to za utrzymaniem ceny rocznej na poziomie z 2017 r., choć w poszczególnych półroczach czy kwartałach trendy mogą być odmienne.
 
W I kwartale 2017 r. cena jagniąt w UE-28 była o 7% mniejsza niż rok wcześniej, ale w II kwartale o 1% wyższa. W III kwartale 2017 r. cena jagniąt wyniosła 574 EUR, a w IV kwartale 596 EUR/100 kg wagi poubojowej. W odniesieniu do odpowiednich kwartałów 2016 r. ceny te były mniejsze o 1% i 5%. Natomiast ceny owiec ciężkich do połowy roku charakteryzowały się trendem zniżkowym, zaś w drugiej połowie roku zaczęły rosnąć w ujęciu roku.
 
W I kwartale 2017 r. cena owiec ciężkich była niższa niż w I kwartale 2016 r. o 11%, a w drugim kwartale taka sama jak przed rokiem. W III kwartale cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 505 EUR, a w IV kwartale 488 EUR/100 kg. Ceny te były większe niż w porównywalnych kwartałach poprzedniego roku odpowiednio o 3% i 2%.
 
Ceny polskich owiec wyrażone w euro zmieniały się w tym samym kierunku, co ceny owiec ciężkich w UE-28, ale skala zmian była odmienna. W I kwartale 2017 r. cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 358 EUR/100 kg i była o 2% mniejsza niż w I kwartale 2016 r. W II kwartale wyniosła ona 362 EUR/100 kg i była o 0,2% niższa niż rok wcześniej. W III kwartale cena polskich owiec była w granicy 354 EUR i była o 0,3% wyższa niż w III kwartale 2016 r. W IV kwartale była na poziomie 358 EUR/100 kg i była o 3% większa niż przed rokiem.
 
Jak zauważa Danuta Zawadzka z IERiGŻ, w pierwszej połowie roku zmiany cen polskich owiec wyrażone w złotych były zgodne co do kierunku ze zmianami cen wyrażonych w euro. Cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg była o 6% mniejsza niż rok wcześniej. W II kwartale cena ta była prawie taka sama jak przed rokiem, tj. 6,61 zł/kg wobec 6,62 zł/kg w II kwartale 2016 r. W drugiej połowie roku zmiany tych cen były odmienne niż cen wyrażonych w euro, pod wpływem aprecjacji złotego wobec euro.
 
W III kwartale cena skupu wyniosła 5,88 zł/kg w stosunku do 7,23 zł/kg w III kwartale 2016 r. W IV kwartale mogła ona wynieść 6,60 zł/kg i być o 5% niższa niż rok wcześniej. Z uwagi na postępującą aprecjację złotego w skali roku, w I kwartale 2018 r. ceny skupu owiec w Polsce mogą również być mniejsze niż w I kwartale 2017 r. niezależnie od zwyżki cen wyrażonych w euro.


Tagi:
źródło: