| Autor: redakcja11

GUS: Polska produkcja rolnicza skurczyła się o 4%

W 2015 r. w odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano spadek globalnej produkcji rolniczej o 4,2%, który był wynikiem znacznego spadku produkcji roślinnej (o 11,2%) przy wzroście produkcji zwierzęcej (o 3,1%) - poinformował Główny Urząd Statystyczny. 

GUS: Polska produkcja rolnicza skurczyła się o 4%

Na spadek produkcji roślinnej wpłynęło zmniejszenie zbiorów większości ziemiopłodów. Plonowanie upraw, w warunkach dużego deficytu opadów i bardzo wysokich temperatur występujących w wielu rejonach kraju, było mniejsze niż rok temu. Zmniejszone plonowanie skutkowało na wielkość zbiorów i spadek krajowej podaży większości produktów roślinnych. Największą obniżkę produkcji odnotowano dla upraw okopowych i warzyw. Wpływ suszy był rozłożony regionalnie. Jednak najbardziej poszkodowane były województwa lubelskie, kujawsko- pomorskie i część mazowieckiego.

Z kolei wzrost produkcji zwierzęcej wynikał ze zwiększenia produkcji wszystkich podstawowych gatunków żywca oraz jaj kurzych i mleka krowiego.

Powierzchnia użytków rolnych w użytkowaniu gospodarstw wyniosła niemal tyle samo jak przed rokiem ok. 14,5 mln ha. Natomiast ogólna powierzchnia zasiewów pod zbiory 2015 r. wyniosła 10,8 mln ha i była większa o 3,2% od powierzchni zasianej w 2014 r. Zwiększyła się głównie powierzchnia uprawy niektórych gatunków zbóż (pszenicy, pszenżyta, jęczmienia), strączkowych na ziarno, ziemniaków i upraw pastewnych.

Rok 2015 był kolejnym rokiem w którym rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej niestety pogorszyły się, co miało negatywny wpływ na opłacalność produkcji rolniczej. Wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) wynosił 97,3 w stosunku do 94,8 w 2014 r. i 99,1 w 2013 r. Dynamika spadku cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne była wyższa od dynamiki spadku przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i na cele inwestycyjne.

W roku gospodarczym 2014/15 zużycie nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych obniżyło się w odniesieniu do okresu poprzedniego o 7,3% i wynosiło 123,2 kg. W ocenie GUS, zużycie nawozów wapniowych ze względu na stan zakwaszenia polskich gleb jest w dalszym ciągu niewystarczające.

W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano wzrost sprzedaży środków ochrony roślin na potrzeby rolnictwa w przeliczeniu na substancję czynną o 1,9%.

Już niebawem na łamach Portalu Gospodarz.pl zaprezentujemy szerszą charakterystykę polskiego rolnictwa w 2015 r. Bądźcie blisko nas.

 Tagi:
źródło: