| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (28.08.2022)

Na rynku krajowym w czwartym tygodniu sierpnia 2022 r. przeważały zwyżki cen monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (28.08.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 22–28 sierpnia 2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 533 zł/t. Było to mniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale o 2% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 57% niż przed rokiem.

W omawianym tygodniu cena pszenicy konsumpcyjnej na rynku unijnym wyniosła 335 EUR/t - 1 579 zł/t, czyli o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 2% niż przed miesiącem i o 52% niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej była o 3% mniejsza od średniej w Unii Europejskiej i ukształtowała się na poziomie 325 EUR/t. Była ona m.in. mniejsza o 3% niż w Niemczech, o 1% niż we Francji, o 7,5% niż w Czechach, ale o 6% wyższa niż na Słowacji.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 1 234 zł/t i była o 1% większa niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 4% niż przed miesiącem i o 63% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego w czwartym tygodniu sierpnia br. ukształtowała się na poziomie 1 287 zł/t, czyli wyższym o 0,2% od notowanego tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 60% większa niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono średnio 300 EUR/t - 1 412 zł/t. Cena tego zboża była niższa o 0,3% niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 48% droższe. Krajowa cena jęczmienia paszowego wyrażona w walucie unijnej wynosząca 273 EUR/t była mniejsza o 9% od średniej w UE. Za zboże to płacono m.in. mniej o 7% niż w Niemczech, ale więcej o 3% niż na Słowacji.

Za pszenżyto w kraju otrzymywano 1 333 zł/t, a zatem o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 5% niż przed miesiącem i o 63% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 224 zł/t. Zboże to kosztowało więcej o 2% niż przed tygodniem i o 6% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był droższy o 97%.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 428 zł/t względem 1 430 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była podobna do notowanej przed miesiącem, ale wyższa o 36% niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w UE wyniosła 331 EUR/t - 1 559 zł/t. Cena tego zboża była większa o 5% niż tydzień wcześniej i o 1 % niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 39% wyższa niż w porównywanym okresie ubiegłego roku. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 303 EUR/t i była niższa o 8% niż średnio w UE. Cena ta kształtowała się m.in. na poziomie mniejszym niż w Rumunii o 1%, na Węgrzech o 11% i we Francji o 13%.

W ujęciu regionalnym ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego w kraju są najwyższe w makroregionie północno-zachodnim, natomiast kukurydza jest droższa zarówno w makroregionie centralno-wschodnim, jak i południowym. W przypadku żyta konsumpcyjnego, średnie ceny zakupu są większe w makroregionie południowym, a niższe w makroregionie centralno-wschodnim. Ceny zbóż w kraju są uzależnione w przede wszystkim od popytu przywozowego na rynkach zagranicznych. Bliskość rynków importerskich ma związek z potencjalnie łatwiejszym dostępem do wywozu zbóż z makroregionu północno-zachodniego poprzez porty morskie oraz granicę z Niemcami, co skutkuje większymi cenami w tym regionie.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na gieł-dzie MATIF

Na giełdzie MATIF odnotowano spadek cen kontraktów pszenicy i kukurydzy. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 1.09.2022 r. ukształtowała się w granicy 328,75 EUR/t względem 332,25 EUR/t , co daje spadek o 1,1%. Cena pszenicy była jednak wyższa o 0,5% od odnotowanej przed tygodniem wynoszącej 327 EUR/t.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 1.09.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 318,00 EUR/t i była niższa o 0,6% niż w notowaniu z 31.08.2022 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była wyższa o 1,5% od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: