| Autor: mikolaj

GUS: Wzrost pogłowia bydła w Polsce w 2013 r.

W grudniu 2013 r. pogłowie bydła liczyło 5595,5 tys. sztuk, wykazując nieznaczny wzrost w skali roku o 1,4%. Jak zaznaczają eksperci Głównego Urzędu Statystycznego zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1–2 lat (o 3,4%) i bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej o 0,1%.

GUS: Wzrost pogłowia bydła w Polsce w 2013 r.
W grudniu 2013 r. pogłowie bydła wynosiło 5595,5 tys. sztuk i było o 75,2 tys. sztuk (o 1,4%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2013 r. – niższe o 264,0 tys. sztuk (o 4,5%).

Pogłowie krów spadło w porównaniu z grudniem 2012 r. o 26,7 tys. sztuk (o 1,1%) do poziomu 2441,9 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w czerwcu 2013 r. – zmniejszyło się o 88,6 tys. sztuk (o 3,5%).

Jak podaje GUS w sektorze prywatnym, w grudniu 2013 r. pogłowie bydła wynosiło 5513,6 tys. sztuk i wzrosło w porównaniu z grudniem 2012 r. o 70,7 tys. sztuk (o 1,3%), a w porównaniu z czerwcem 2013 r. spadło o 264,7 tys. sztuk (o 4,6%). W gospodarstwach indywidualnych pogłowie bydła wynosiło 5288,7 tys. sztuk i było wyższe o 59,9 tys. sztuk (o 1,1%) niż w grudniu 2012 r., a w porównaniu z czerwcem 2013 r. spadło o 271,6 tys. sztuk, tj. o 4,9%.

W sektorze publicznym pogłowie bydła w porównaniu z grudniem 2012 r. wzrosło o 4,6 tys. sztuk (o 5,8 %), a od czerwca 2013 r. wzrosło się o 0,7 tys. sztuk (tj. o 0,9 %) do poziomu 82,0 tys. sztuk.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo–użytkowych w grudniu 2013 r. wynosił:
– cielęta w wieku poniżej 1 roku – 25,3%,
– młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1–2 lat – 24,5%,
– bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 50,2%, w tym: krowy 43,6%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2012 r. zwiększył się udział grupy cieląt (o 0,2%) i młodego bydła w wieku 1–2 lat (o 0,5%), a zmalał grupy bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (o 0,7%), w tym krów (o 1,1%).

W grudniu 2013 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 2299,1 tys. sztuk, tj. 94,2% ogólnej populacji krów. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. udział krów mlecznych w ogólnym pogłowiu krów zmniejszył się o 0,9%, a w stosunku do stanu w czerwcu 2013 r. zwiększył się o 0,9%.

Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na niewielki wzrost w skali roku liczebności stada bydła ogółem wynikający z wyższych stanów cieląt, młodego bydła w wieku 1-2 lat oraz bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie rolników produkcją żywca wołowego wynikające z utrzymywania się korzystnych cen żywca wołowego zarówno w skupie jak i na targowiskach. Jednocześnie, pomimo wzrostu, począwszy od czerwca 2013 r. cen skupu mleka zarejestrowano spadek w skali roku liczby krów mlecznych (o 2,0%). Sezonowy spadek pogłowia krów mlecznych, tj. od czerwca 2013 r., wyniósł 2,6 %.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2013 r. (6,27 zł) była niższa o 2,3% od notowanej w analogicznym okresie 2013 r., a w obrotach targowiskowych średnia cena 1 kg żywca wołowego (6,62 zł) była wyższa o 5,1% od średniej ceny rejestrowanej w analogicznym okresie w 2012 r.

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 miesięcy 2013 r. wynosiła 74,52 zł za 1 dt i była o 13,4% niższa od notowanej w analogicznym okresie 2012 r., a cena zbóż w obrotach targowiskowych wynosiła w omawianym okresie 82,45 zł za 1 dt i była niższa o 2,3% od średniej ceny notowanej za 12 miesięcy 2012 r.

Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2013 r. (133,5 zł za 100 l) była o 11,8% wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2012 r.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!