| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2020 r.

Według wstępnych danych GUS pogłowie bydła w grudniu 2020 r. liczyło 6 278,9 tys. sztuk, i było większe o 0,3% w odniesieniu do grudnia ubiegłego roku. Wzrost pogłowia wystąpił tylko w grupie bydła w wieku 1 – 2 lat życia o 2,5%.

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2020 r.
W grudniu 2020 r. pogłowie bydła wynosiło 6 278,9 tys. sztuk i było o 17,3 tys. sztuk o 0,3% wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2020 r.- mniejsze o 1%.
 
Pogłowie cieląt poniżej 1 roku zmalał w porównaniu do stanu pogłowia w grudniu 2019 r. o 0,7%, a w porównaniu do czerwca 2020 r. zwiększyło się o 0,3% do 1 734,6 tys. sztuk.
 
Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat zwiększyło się, w porównaniu do poprzedniego roku o 2,5%, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. zaobserwowano nieznaczny wzrost 0,2% i osiągnęło poziom 1 800 tys. sztuk.
 
Pogłowie krów minimalnie spadło w porównaniu z grudniem 2019 r. o 0,6% do poziomu 2 391,3 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano zniżkę pogłowia o 3,1%. Ubój krów w okresie VI – XI 2020 r. w porównaniu do okresu XII 2019 r. - V 2020 r. zwiększył się o 17,8%.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2020 r. wynosił:
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,6%,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,7%,
- krowy - 38,1%,
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,6%.
 
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2019 r. zwiększył się jedynie udział pogłowia młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat o 0,6 p. proc. Udział pozostałego bydła dorosłego hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat pozostał niezmienny. W pozostałych grupach struktury stada pogłowia bydła wystąpił spadek udziału o 0,3 p. proc. w badanym okresie. Według danych dotyczących handlu zagranicznego import bydła w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. wyniósł 113,6 tys. sztuk i był niższy o 23% w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r.
 
Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,39 zł/kg i była wyższa o 0,6% od notowanej w porównywalnym okresie 2019 r.
 
Cena skupu mleka za 12 miesięcy 2020 r. wyniosła 137,71 zł za 100 l była o 2,2% większa od rejestrowanej w porównywalnym okresie 2019 r.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie - 18,2%, wielkopolskie - 17,3% i podlaskie - 16,3%. W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia bydła nie przekroczył 10%.


Tagi:
źródło: