| Autor: redakcja1

Plany zapobiegania skutkom suszy

Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował o wprowadzanych zmianach w poddziałaniu "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Plany zapobiegania skutkom suszy
W ww. instrumencie wsparcia wyodrębniono obszar dotyczący nawadniania w gospodarstwie, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nawodnienia. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 mln euro.
 
W ramach tego obszaru wsparcia rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje polegające na:
  • wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód podziemnych lub powierzchniowych),
  • modernizacji istniejącej instalacji nawadniającej (ewentualnie z modernizacją ujęcia wody),
  • modernizacji instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej (nowe nawodnienia) połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę.
W ramach inwestycji w nawadnianie musi być zainstalowany system pomiaru wody (jeżeli jeśli dotychczas nie był zainstalowany), umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji
 
Pomoc będzie przyznawana jeżeli inwestycja spełni wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej inwestycji, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i prawa wodnego.
 
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w ramach omawianego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014-2020, na operacje związane z nawadnianiem nie może przekroczyć 100 000 zł, przy czym pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 000 zł.
 
Pomoc będzie polegać na refundacji do 50% (lub 60% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika) poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji.
 
Aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi finalizowane są prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371, z późn.zm.), którego celem jest m.in. stworzenie ram prawnych do realizacji operacji dotyczących nawadniania w gospodarstwie.
 
W związku z powyższym, ostateczne brzmienie przepisów, w tym dotyczących katalogu kosztów kwalifikowalnych oraz zasad kwalifikowalności kosztów, będzie znane po zakończeniu prac nad  projektem rozporządzenia dla tego typu operacji.
 
Informacje na temat przewidywanego terminu naboru wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu wszystkich prac związanych z opracowaniem przepisów szczegółowych.
 
Zakłada się, że pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje związane z nawadnianiem w gospodarstwach rolnych zostanie uruchomiony w tym roku.
 
W opinii MRiRW budowa nowych urządzeń melioracji wodnych w celu ochrony gospodarstw przed skutkami występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych jest ważna, ale istotne jest również utrzymanie w dobrej kondycji funkcjonujących już urządzeń. W ramach podziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 o pomoc mogą ubiegać się spółki wodne oraz związki spółek wodnych. Pomoc przyznawana jest na zakup nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego. Limit środków przeznaczony na pomoc dla spółek wodnych wynosi ok. 49 mln euro.
 
Dotychczas odbyły się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy, tj. w terminie 28.09.2017 r. - 27.10.2017 r. oraz 05.11.2018 r. - 04.12.2018 r., w których spółki wodne lub ich związki złożyły 184 wnioski o przyznanie pomocy. Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy planowany jest jesienią tego roku.
 
W związku z dużymi potrzebami utrzymania urządzeń melioracyjnych, dokonano zmiany PROW 2014-2020, w celu zwiększenia limitu pomocy na jednego beneficjenta, będącego spółką wodną lub związkiem spółek wodnych z 500 000 zł do 1 000 000 zł w okresie realizacji PROW 2014-2020.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!