Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich.

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego
Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.
 
Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych (dotychczasowe rozporządzenie nr 669/2009) lub nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu do UE z niektórych państw trzecich (m.in. dotychczasowe rozporządzenie nr 884/2014, nr 2015/175, nr 2017/186, nr 2018/1660, nr 211/2013 oraz nadal obowiązujące rozporządzenie nr 2016/6 (ostatnia zmiana: nr 2019/1787) oraz decyzja nr 2011/884/EU). Informacja dotycząca przepisów obowiązujących po dniu 13 grudnia 2019 r. znajduje się w pkt II niniejszej informacji.
 
W przypadku pozostałych produktów nie objętych tymi przepisami stosuje się przepisy krajowe, a więc zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) należy złożyć wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych. Aktualnie nie muszą być one zgłaszane poprzez system TRACES-NT.
 
Dodatkowe informacje dotyczące stosowania systemu TRACES znajdują się w prezentacji opracowanej przez Komisję Europejską dostępnej jedynie w wersji angielskiej oraz w filmie udostępnionym na stronie internatowej Komisji Europejskiej (wersja angielska):
 
http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I091404&videolang=pl
 
W przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego objętej wzmożonymi kontrolami wynikającymi z przepisów unijnych należy zgłosić towar do kontroli granicznej poprzez wypełnienie i przesłanie dokumentu CHED-D. Zastąpi on dotychczas stosowany CED (Common Entry Document – Wspólnotowy Dokument Wejścia).
 
W tym celu dla każdej importowanej przesyłki należy wypełnić I część dokumentu CHED-D (Common Health Entry Document – Wspólny zdrowotny dokument wejścia).
 
Dokument CHED-D wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES-NT. Przesłanie dokumentu jest równoznaczne ze zgłoszeniem przesyłki do kontroli granicznej.
Aby wypełnić dokument CHED-D należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć konto w systemie TRACES-NT.
 
Konto w systemie TRACES-NT zakłada się jednorazowo bezpłatnie na stronie internetowej Komisji Europejskiej. W celu założenia konta należy postępować zgodnie z INSTRUKCJĄ.
 
I część dokumentu CHED-D wypełnia się zgodnie z INSTRUCJĄ. Ponadto należy uwzględnić wskazówki określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1715.
 
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z najbliższą powiatową lub graniczną stacją sanitarno-epidemiologiczną. Dane kontaktowe stacji sanitarno-epidemiologicznych można odnaleźć za pomocą wyszukiwarki jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która znajduje się na stronie internetowej www.gis.gov.pl w zakładce „Kontakt”
 
W przypadku produktów objętych przepisami UE kontrola graniczna nie odbędzie się jeżeli importer nie wypełni i nie prześle I części dokumentu CHED-D za pośrednictwem systemu TRACES-NT.
 
Istotne jest, że należy dokonać wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłki do BCP co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym jej przybyciem, co wynika z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1013.
 
Od dnia 14 grudnia 2019 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)oraz rozporządzenia delegowane i wykonawcze wydane na jego podstawie.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!