| Autor: redakcja1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.5

„Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.5
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 ujętego w Priorytecie 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
 
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego działania można składać na:
  • zakup, budowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli, lub naprawę urządzeń, służących do wyładunku, składowania, unieszkodliwiania, przetwarzania lub przechowywania niewykorzystanych części połowu produktów rybołówstwa w rozumieniu art. 5 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), pochodzących z połowów w wodach morskich, w tym przechowywania ich w warunkach chłodniczych lub zamrażalniczych;
  • zakup środków transportu przeznaczonych do wewnętrznego transportu produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich w porcie rybackim lub na przystani rybackiej.
Kto może składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji może składać:
  • podmiot będący posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej;
  • podmiot zarządzający portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933, z późn. zm.);
  • uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacji międzybranżowej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub innej organizacji rybackiej realizującej statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
  • jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub samorządowa osoba prawna lub państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  • podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
  • inny niż wymieniony w pkt 1–5 podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 28.11.2019 r. do dnia 23.12.2019 r. włącznie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!