Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. m.in. nakazała krajom członkowskim wyznaczenie terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych lub objęcie całego kraju programem działań. Polska dopiero w 2017 podjęła decyzję o wprowadzeniu programu działań na terenie całego kraju (99,8% zlewisko wód Bałtyku).

Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
Przyczyna tej zmiany był wyrok trybunału sprawiedliwość UE z dnia 20listopada 2014r., w którym czytamy:

- Nie określając w wystarczający sposób wód, które mogą zostać zanieczyszczone azotanami pochodzenia rolniczego, wyznaczając w sposób niewystarczający strefy zagrożenia i przyjmując programy działania przewidziane w art. 5 dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, które obejmują środki niezgodne z tą dyrektywą, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 3 dyrektywy 91/676 w związku z załącznikiem I do niej, jak też na mocy art. 5 wymienionej dyrektywy w związku z częścią A pkt 2 załącznika II oraz ust. 1 pkt 1 załącznika III do niej.

Dlatego dnia 20 lipca 2017 ustanowiono ustawę Prawo Wodne, w której możemy przeczytać w art. 104. 1.:

- W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań.


Obecnie trwają konsultacje w sprawie wdrożenia tego programu działań. Realizacja ich wiąże się z inwestycjami w gospodarstwach. Ponad pół miliona gospodarstw rolnych będzie musiało w najbliższym czasie zmodernizować się poprzez budowę płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojowicę. Ideą programu jest skuteczne ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych poprzez zabezpieczenie miejsc składowania odchodów zwierzęcych przed szkodliwymi odciekami do gruntu. Nawóz naturalny powinien być przechowywany na podłożu nie przepuszczalnym a ewentualne odcieki należy odprowadzać do zbiorników. W przypadku płynnych odchodów zwierzęcych należy zabezpieczyć zbiornik również od góry.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: