Krajowy Zasób Nieruchomości - niektóre zapisy są niepokojące

W czwartek 27 lipca Senat przyjął ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Niektóre z jej zapisów wzbudzają niepokój Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Krajowy Zasób Nieruchomości - niektóre zapisy są niepokojące
W liście do ministra środowiska Jana Szyszko dyrektor generalny Lasów Państwowych podkreślił znaczenie przyjętej ustawy.

- Lasy Państwowe w pełni popierają realizację Rządowego Programu Mieszkaniowego, mając na względzie fakt, iż możliwość uzyskania własnego mieszkania powinna być jednym z podstawowych praw obywateli naszego Kraju. Doskonale rozumiemy też, iż założeniem autorów ustawy nie jest w żadnym razie umożliwienie swobodnego wyprzedawania jednego z dóbr narodowych, jakim są lasy. Oczywistym jest także, iż obecna interpretacja uregulowań kreujących Krajowy Zasób Nieruchomości wręcz wyklucza realizację takiego scenariusza. Jednakże nie można kategorycznie odrzucić możliwości, iż w przyszłości zapisy ustawy wykorzystane zostaną wbrew intencjom jej autorów i interpretacja przywołanych powyżej przepisów doprowadzi do tego, iż otwarta zostanie furtka do sprzedaży lasów podmiotom prywatnym.

 
Jak zaznaczył Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP, niepokój mogą wzbudzać zapisy poszczególnych artykułów ustawy o KZN.

- Zgodnie z zapisem art. 51 nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem: umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego lub wniesienia, w drodze aportu, do spółki celowej z udziałem takiej jednostki, zamiany, a ponadto – zgodnie z ust. 2 – mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. To ostatnie zdanie oznacza wprost, iż nieruchomości, które będą wchodziły w skład Zasobu, mogą być przedmiotem zastawu lub hipoteki ustanowionej dla zaciągnięcia kredytu lub pożyczki - napisał w liście dyrektor generalny LP.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: