| Autor: redakcja1

Gorsza jakość ziarna zbóż

Jak wynika z oceny Głównego Urzędu Statystycznego, jakość ziarna zbóż ze zbiorów 2016 roku jest słabsza od zbiorów otrzymanych w roku minionym.

Gorsza jakość ziarna zbóż
Na gorszą jakość ziarna zbóż miały wpływ nawracające opady deszczu w trakcie żniw. Opady powodowały przedłużenie żniw, porastanie ziarna w szczególności w przypadku pszenżyta i zwiększały jego wilgotność. Ziarno z tegorocznych zbiorów miało raczej słabsze parametry biochemiczne.
 
Żniwa zaczęły się w drugiej dekadzie lipca. Ze względu na opady deszczu w pierwszej połowie sierpnia zbiór zbóż był utrudniony. Przede wszystkim trudne warunki występowały w północno-zachodniej części Polski. Do końca miesiąca na obszarze prawie całego kraju prace żniwne zakończono, ale lokalnie na części pól żniwa odbywały się jeszcze na początku września. W niektórych rejonach kraju zboża słabo plonujących plantacji lub znajdujących się na podmokłych polach mogą pozostać niezebrane. Ziarno z tegorocznych zbiorów często wymagało dosuszenia.
 
Na podstawie wstępnych wyników badania struktury gospodarstw rolnych ocenia się, że obszar uprawy zbóż łącznie w 2016 r. wyniósł 7,7 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - 7,1 mln ha, z tego:
  • pszenicy - 2,3 mln ha,
  • żyta - 0,9 mln ha,
  • jęczmienia - 1,0 mln ha,
  • owsa - 0,5 mln ha,
  • pszenżyta - 1,3 mln ha,
  • mieszanek zbożowych - 1,0 mln ha.
W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zmalał udział areału zbóż intensywnych i wyniósł 65,1%, a wzrósł udział powierzchni zbóż ekstensywnych do 34,9%. W stosunku do roku 2015 udział obszaru zbóż intensywnych zmniejszył się o 5,3 pkt. procentowego i o tyle samo zwiększył się udział zasiewów zbóż ekstensywnych.
 
W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż ozimych wyniósł 58,0%, a powierzchni zbóż jarych – 42,0%. W odniesieniu do areału z roku 2015 udział obszaru zbóż ozimych obniżył się o 7,8 pkt. procentowego, natomiast o tyle samo wzrósł udział zasiewów zbóż jarych.


Tagi:
źródło: