Finanse i prawo

 • 2021-08-23

  Leasing maszyn rolniczych z PROW

  Leasing maszyn rolniczych często łączony jest z środkami finansowymi dostępnymi w ramach programów PROW.

 • 2021-08-09

  Nie będzie zwiększenia dofinansowania na operacje związane z nawadnianiem

  Katalog instrumentów wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich został określony w przepisach prawa UE. Dla okresu programowania 2014 - 2020 jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające...

 • 2021-09-25

  Czterostronne spotkanie wysokiego szczebla poświęcone ASF

  Sekretarz stanu Szymon Giżyński wziął udział, w czterostronnym spotkaniu wysokiego szczebla poświęconemu ASF. Spotkanie, które odbywało się w tym tygodniu online, zorganizowane zostało przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) Komisji Europejskiej, reprezentowaną przez zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności...

 • 2021-09-21

  Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych z zadeklarowanym w składzie produktem mlecznym

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej pizzy oraz dań gotowych (w tym głównie dań makaronowych w sosach). Dodatkowo sprawdzono jakość użytych składników mlecznych. Kontrolą objęto 61 punktów gastronomicznych.

 • 2021-09-17

  W sprawie kontroli mięsa wieprzowego wwożonego do Polski

  Obrót wewnątrzunijny mięsem wieprzowym pozyskanym od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej w tym przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) odbywa się na zasadach określonych w przepisach unijnych1). Przepisy te są stosowane na terytorium wszystkich państw członkowskich UE jako przepisy powszechnie obowiązujące.

 • 2021-09-17

  Trzeba zachować rozsądek w reformowaniu WPR

  13 września odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej” Copa-Cogeca.

 • 2021-09-15

  Ministerstwo Infrastruktury w sprawie szkód powodowanych przez bobry

  Bóbr europejski jest gatunkiem objętym ochroną częściową zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183). Rozporządzenie to zabrania między innymi umyślnego zabijania, usuwania lub uszkadzania nor, żeremi, tam lub innych schronień, a także zakazuje umyślnego płoszenia...

 • 2021-09-10

  Ochrona rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi – nowe regulacje

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda wraz z prezesem urzędu ochrony konkurencji i konsumenta Tomaszem Chróstnym przedstawili dziś z propozycje nowych rozwiązań zwartych w przygotowywanej ustawie o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 • 2021-09-07

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie szkód w uprawach rolnych

  Gatunki ptaków występujące w Polsce są chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), obejmujące ogromną większość gatunków ptaków (427 gatunki objęte ochroną ścisłą oraz 9 gatunków objętych ochroną częściową) a także rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005...

 • 2021-09-06

  Na jaką pomoc kleskową mogą liczyć rolnicy

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 l". poz.187 z późn. zm.) Agencja udziela pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu...

 • 2021-09-06

  Nie ma możliwości odnowienia pozwolenia na stosowanie dikwatu

  Ministerstwo rolnictwa i rozowju Wsi poinformowało, że zatwierdzenie substancji czynnej dikwat do stosowania w środkach ochrony roślin nie zostało odnowione zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1532 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej dikwat zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009...

 • 2021-08-13

  KOWR w sprawie wyłączeń 30% dzierżaw

  Nieruchomości rolne powracające do KOWR z wygasających umów dzierżawy, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w pierwszej kolejności będą zagospodarowane w głównej mierze w drodze wydzierżawiania na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

 • 2021-08-09

  Wytyczne w sprawie zasad rejestracji hodowli psów, kotów i fretek

  Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zostały wydane dla powiatowych lekarzy weterynarii Wytyczne w sprawie zasad rejestracji hodowli psów, kotów i fretek w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającej uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu...
.