Ochrona środowiska
Ochrona środowiska to dziedzina, która zajmuje się ochroną i poprawą jakości środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi poprzez zapobieganie szkodom wyrządzanym przez człowieka oraz przez restytucję uszkodzonych obszarów. Ochrona środowiska obejmuje wiele różnych dziedzin, takich jak ochrona powietrza, wody i gleby, ochrona różnorodności biologicznej, ochrona zasobów naturalnych oraz zarządzanie odpadami. W celu ochrony środowiska stosuje się różne narzędzia, takie jak regulacje prawne, edukacja, ocena oddziaływania na środowisko oraz zarządzanie ryzykiem. Ochrona środowiska jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju i ma na celu zapewnienie, że obecne i przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się zdrowym i czystym środowiskiem.