Finanse i prawo

 • 2022-02-07

  Paliwo rolnicze - kiedy i gdzie składać wnioski

  Pierwszy w 2022 roku termin składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej upływa 28 lutego.

 • 2022-02-01

  Zmiany w zabezpieczaniu kredytów rolniczych

  Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

 • 2022-01-31

  Warunki łączenia emerytury rolniczej i emerytury z ZUS

  Ze względu na docierające do nas pytania pragniemy wyjaśnić sprawę możliwości pobierania świadczeń emerytalnych z KRUS i ZUS.

 • 2022-01-18

  Resort klimatu w sprawie uregulowania wypłat odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. o ochronie gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) wskazuje m.in. wronę czarną i gawrona – osobniki poza obszarem administracyjnym miast jako zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową oraz wronę siwą i gawrona – osobniki w obszarze administracyjnym miast, jako zwierzęta objęte ochroną częściową. W...

 • 2022-01-18

  Zwolnienie rolników, beneficjentów PROW z zobowiązań wobec ARiMR

  W przedmiotowej korespondencji Izby Rolnicze postulują o zwolnienie rolników korzystających z instrumentu „Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014—2020 ze zobowiązań w zakresie wielkości produkcji oraz umorzenie zobowiązań rolnikom korzystającym z pomocy z programów pomocowych w ramach umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, u których w związku...

 • 2022-01-11

  Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

  Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

 • 2022-01-11

  Nowa wysokości jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku...

 • 2022-01-05

  Wyższe odszkodowania w rolnictwie

  Nie każdy wypadek w gospodarstwie rolnym uprawnia do uzyskania odszkodowania. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku, tylko nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności nazywamy wypadkiem przy pracy.

 • 2022-01-04

  Najważniejsze zmiany w 2022 roku

  Wyższa płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa, większe nakłady na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zmiany dotyczące renty socjalnej i nowe programy realizowane w ramach Polskiego Ładu. Rok 2022 przynosi ważne zmiany dla rodzin, pracowników, osób starszych i niepełnosprawnych.

 • 2021-12-31

  Dodatkowe wsparcie dla rolników – Uzupełniająca Płatność Podstawowa

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • 2021-12-30

  MRiRW w sprawie odszkodowań dla rolników w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu

  Zasady i warunki przyznawania odszkodowań, nagród oraz zwrotu faktycznie poniesionych środków w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt uregulowane zostały w art. 49 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). Zgodnie z ww. przepisem, za (...), zwierzęta, (...) zabite lub poddane...

 • 2021-12-28

  Zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne

  Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 • 2021-12-21

  Od 20 grudnia 2021 r. obowiązuje niższa akcyza na paliwa

  Celem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw jest realizacja działań w obszarze podatków, zmierzających do powstrzymania wzrostu inflacji.
.