Trzoda chlewna

 • 2019-04-05

  Znaczące ożywienie na rynku trzody

  Koniec marca przyniósł wzrosty cen na rynku żywca wieprzowego.

 • 2019-04-05

  Resort rolnictwa na temat dopłat za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce

  Resort rolnictwa poinformował, że rozporządzenie UE nr 1305/2013 ustanawiające ogólne przepisy regulujące wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej przewiduje możliwość wdrożenia przez Państwo Członkowskie działania Dobrostan zwierząt.

 • 2019-04-04

  Krótszy okres ważności badań próbek krwi od świń

  Komisja Europejska podjęła, pomimo wyraźnego sprzeciwu przedstawiciela Polski, decyzję o skróceniu z 15 do 7 dni, okresu ważności badań próbek krwi od świń pozwalających (z wynikiem ujemnym) na ich przemieszczanie, określonym w art. 8 Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r.

 • 2019-04-02

  Produkcja żywca wieprzowego na świecie

  Światowa produkcja wieprzowiny wykazuje trend zwyżkowy, a mięso wieprzowe jest najpopularniejszym gatunkiem wśród konsumentów.

 • 2019-04-02

  Pogłowie i produkcja wieprzowiny w UE

  Utrzymujący się w latach 2017–2018 wzrost pogłowia świń u czołowych producentów wieprzowiny w UE, stymulowany wysokimi cenami żywca w czasie od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 r. i zapotrzebowanie na wieprzowinę ze strony Chin, przyczynił się do zwiększenia się produkcji żywca wieprzowego w UE.

 • 2019-03-28

  Spożycie wieprzowiny

  Wieprzowina, mimo zwiększającego się znaczenia drobiu, jest od lat najczęściej wybieranym mięsem przez polskich konsumentów, a jej udział w bilansowym konsumpcji mięsa przekracza 50%.

 • 2019-03-26

  Spadek cen unijnej trzody chlewnej

  W styczniu 2019 r. cena trzody klasy w UE-28 wyniosła 134,33 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1,5% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2019-03-25

  Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji prosiąt

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia...

 • 2019-03-04

  6570 zł rekompensaty za konieczność rezygnacji z produkcji świń

  ARiMR zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji (Dz.U.2018 poz. 1428) umieściła od dawna oczekiwane wzory wniosków o pomoc finansową dla gospodarstwa które otrzymały od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania lub...

 • 2019-02-25

  ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń

  Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

 • 2019-02-20

  Do Polski trafiło ponad 1,2 mln szt. żywych świń

  W 2018 r. znacznie wzrósł import wieprzowiny i żywych zwierząt zza granicy.

 • 2019-02-12

  Handel wieprzowiną Unii Europejskiej z krajami trzecimi

  Z UE do państw trzecich w okresie styczeń–październik 2018 r. wywóz żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych w ekwiwalencie tusz wyniósł 3,3 mln ton i był o 2% wyższy niż przed rokiem.