| Autor: redakcja1

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2018/2019

Przebieg pogody w listopadzie minionego roku był na ogół korzystny dla rolnictwa. Utrzymujące się w obrębie miesiąca dodatnie temperatury powietrza podtrzymywały wegetację i stwarzały dobre warunki dla wzrostu i rozwoju ozimin.

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2018/2019
W tym czasie wykonywane były jesienne prace polowe oraz zbiór roślin okopowych i pastewnych. Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych w listopadzie krzewiły się, a wahania temperatury powietrza sprzyjały hartowaniu się roślin.
 
Pogoda w grudniu zeszłego roku nie stwarzała większych zagrożeń dla zimujących roślin. Występujące okresowo, krótkotrwałe i lokalnie obniżki temperatury powietrza przy gruncie poniżej -10 st. C , nie spowodowały nadmiernego wychłodzenia gleb. Temperatura gruntu na głębokości węzła krzewienia, mimo braku pokrywy śnieżnej, utrzymywała się powyżej wartości krytycznych dla roślin. Dobowe wahania temperatury powodowały procesy zamarzania i rozmarzania wierzchniej warstwy gleby niesprzyjająco wpływając na system korzeniowy roślin, a wysuszające wiatry przyczyniły się do wysmalania nie przykrytych śniegiem roślin.
 
W styczniu bieżącego roku panowały zróżnicowane warunki agrometeorologiczne. Notowane głównie w pierwszej i drugiej dekadzie miesiąca obniżki temperatury powietrza przy powierzchni gruntu miejscami do -22 st. C, nie stwarzały zagrożenia dla zimujących roślin. Obserwowane pod koniec stycznia opady deszczu i deszczu ze śniegiem powodowały lokalnie powstawanie na polach zastoisk wody, które w trakcie nocnych spadków temperatury tworzyły krótkotrwałą skorupę lodową. Występujące lokalnie silne wysuszające wiatry, przy ujemnej temperaturze powietrza powodowały wysmalanie odkrytych roślin przy braku okrywy śnieżnej.
 
Przebieg pogody w lutym tego roku był zróżnicowany, ale nie stwarzał zagrożenia dla zimujących roślin. W pierwszej połowie miesiąca dość wysoka temperatura powietrza zakłócała zimowy spoczynek roślin, jednak nie wpłynęła na osłabienie oraz obniżenie ich zimotrwałości i mrozoodporności.
 
Pogoda w marcu sprzyjała obsychaniu pól i ogrzewaniu gleby, a także wegetacji ozimin i trwałych użytków zielonych, w związku z tym zastosowano nawożenie nawozami mineralnymi wcześniej niż w roku poprzednim, a także przeprowadzano zabiegi pielęgnacyjne z użyciem herbicydów. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.
 
W kwietniu bieżącego roku warunki agrometeorologiczne były na terenie kraju zróżnicowane, ale od drugiej dekady na ogół bardzo korzystne dla wschodów, wegetacji i rozwoju roślin, chociaż lokalnie odnotowano nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleb, szczególnie piaszczystych.


Tagi:
źródło: