Przepisy i regulacje

 • 2022-06-18

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r.

  Kasa informuje, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 czerwca 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 588).

 • 2022-06-17

  Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

  W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 6 czerwca 2022 r. w sprawie dopłat do zakupionych nawozów resort rolnictwa poinformował, że nie ma możliwości zmiany warunków udzielania dofinansowania zakupu nawozów mineralnych.

 • 2022-06-03

  Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła w budynkach

  Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli budynków i budowli posiadających źródła ciepła.

 • 2022-05-30

  Arbitraż w szkodach łowieckich – krok w dobrą stronę

  Problem szkód łowieckich nabrzmiewa od lat, a jego źródłem są regulacje Prawa łowieckiego w myśl których za szkody te odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. Obowiązujący system odszkodowań za szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę konfliktuje od początku swojego funkcjonowania rolników i myśliwych. Ustawodawca ustawił bowiem te dwie grupy po...

 • 2022-05-26

  Wzrost cen pszenicy a umowy dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP

  W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zgodnie z art. 39a ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 514), należność z tytułu czynszu określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy ustala się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu...

 • 2022-05-20

  Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i ubezpieczenia społeczne

  Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Rolnictwa o uwzględnienie w ramach pakietu antykryzysowego rozwiązania polegającego na tym, żeby beneficjenci poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” mogli pozostać nadal w KRUS, płacąc podwyższone składki. Rozwiązanie takie miałoby dotyczyć również obecnego...

 • 2022-04-28

  Jak wypełniać wnioski w związku ze zmianami dotyczącymi ugorowania

  Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających ponad 15 ha gruntów ornych. Co do zasady, wymóg zobowiązuje rolnika do przeznaczenia powierzchni odpowiadającej 5% powierzchni gruntów ornych na obszary EFA.

 • 2022-04-21

  Uwaga hodowcy drobiu – nowe wytyczne bioasekuracji gospodarstwa w związku z Ptasią Grypą

  Już niedługo, bo 7 maja, wchodzą w życie nowe wymagania bioasekuracji drobiu, określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 • 2022-04-06

  Opiniowanie rocznych planów łowieckich w toku

  Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla myśliwych i rolników. 1 kwietnia 2022 r. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, w związku z czym, konieczne było wydzierżawienie nowopowstałych obwodów łowieckich. Proces ten został już w Wielkopolsce...

 • 2022-04-06

  Na wniosek KRIR w 2022 r. ugory można wykorzystać do produkcji żywności i pasz

  W odpowiedzi o wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o umożliwienie przeznaczenia powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, wykorzystywanych na obszary i obiekty nieprodukcyjne (włączając w to grunty ugorowane), pod uprawę roślin przeznaczonych na biomasę, resort rolnictwa poinformował, że w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który skutkuje m.in. przerwaniem...

 • 2022-03-30

  Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

  29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.

 • 2022-03-25

  Dopłaty do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi tylko dla rolników, którzy złożyli wniosek o dopłaty bezpośrednie do tych gruntów

  ARiMR wyjaśnia, że dopłaty do kredytu preferencyjnego na zakup gruntów mogą otrzymać tylko ci rolnicy, którzy są faktycznymi ich użytkownikami oraz prowadzą na nich zgodną z postanowieniami umowy kredytowej działalność rolniczą i złożyli wniosek o przyznanie do tych działek dopłat bezpośrednich czy też płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 (ONW;...

 • 2022-03-23

  MRiRW w sprawie wysokich cen nawozów i sytuacji na rynku trzody chlewnej

  Notowane od kilku miesięcy drastyczne wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych bardzo niepokoją resort rolnictwa bowiem niekorzystnie oddziałują na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej. W związku z tym Ministerstwo podjęło szereg działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku nawozów, o których Krajowa Rada Izb Rolniczych była informowana.
.