| Autor: redakcja1

Przechowywanie i terminy stosowania obornika

Zgodnie z ogłoszonym i obecnie obowiązującym w całej Polsce „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2018, poz. 1339) obornik jako nawóz naturalny stały należy przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, który zapobiega przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

Przechowywanie i terminy stosowania obornika
Warunki przechowywania obornika
 
W gospodarstwie, na terenie którego przechowywany jest obornik musi być zapewnione odpowiednie miejsce do jego przechowywania, przez okres, w którym nie jest możliwe jego rolnicze wykorzystanie. Wymaga to zapewnienia odpowiedniej powierzchni nieprzepuszczalnych miejsc do przechowywania. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.
 
Powierzchnia miejsca do przechowywania obornika powinna umożliwiać jego przechowanie przez okres 5 miesięcy. Sposób obliczenia wymaganej powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych został określony w załączniku nr 5 do wspomnianego wyżej Programu. W przypadku gdy wytworzony w gospodarstwie rolnym obornik podlega procesom technologicznym przetwarzania lub przekazaniu, wymagana pojemność powierzchnia miejsc do jego przechowywania może ulec stosownemu zmniejszeniu.
 
W Programie zostały określone terminy, do których rolnicy mają czas na budowę lub dostosowanie powierzchni posiadanych miejsc do przechowywania obornika i innych nawozów naturalnych do wymogów określonych w prawie. Przedstawiają się one następująco. Do dnia:
  • 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
  • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.
Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:
  • pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
  • lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika;
  • obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!