Susza na Wielkopolsce 2019

Tegoroczna susza, która w łączności z bardzo wysokimi temperaturami powietrza i z dużym nasłonecznieniem spowodowała straty we wszystkich gospodarstwach rolnych Wielkopolski. Wystąpiła ona po raz drugi z rzędu, co w połączeniu z niskimi cenami skupu płodów rolnych w istotnym stopniu pogorszyło sytuację finansową poszkodowanych rolników.

Susza na Wielkopolsce 2019
II Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji w dniu 6 grudnia 2019 roku zajęła stanowisko w sprawie udzielania przez państwo pomocy dla rolników poszkodowanych przez klęskę suszy.
 
Tegoroczna susza, która w łączności z bardzo wysokimi temperaturami powietrza i z dużym nasłonecznieniem spowodowała straty we wszystkich gospodarstwach rolnych Wielkopolski. Wystąpiła ona po raz drugi z rzędu, co w połączeniu z niskimi cenami skupu płodów rolnych w istotnym stopniu pogorszyło sytuację finansową poszkodowanych rolników.
 
Oceniając przebieg procedur związanych z szacowaniem zakresu strat Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej stoi na stanowisku, że dotąd nie został
zrealizowany prawie żaden ze zgłaszanych uprzednio wniosków dotyczących prawnego uregulowania i usprawnienia pracy komisji szacujących szkody. W szczególności nie rozwiązano kwestii obsługi administracyjnej komisji, co coraz częściej skutkuje odmową uczestniczenia przedstawicieli samorządu lokalnego w przygotowywaniu i dalszej obsłudze protokołów „klęskowych”. Nie rozwiązano także kwestii rekompensaty gminom wydatków związanych z przygotowaniem i wysyłką protokołów, lustracją plantacji, nie mówiąc o wynagrodzeniu za pracę członków
komisji. Nadal nie został przyjęty jednolity formularz wniosku, który obowiązywałby w całym kraju, na którym rolnicy zgłaszaliby uszkodzone uprawy do oszacowania strat.
Nie prowadzi się wyczerpujących szkoleń dla członków komisji „klęskowych”, a opracowywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytyczne dla komisji są
mało czytelne, przez co powstają błędy w treści protokołów. Znaczna liczba błędów byłaby możliwa do uniknięcia, gdyby istniała możliwość wygenerowania wzoru protokołu w oparciu o dane, które rolnik podał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wniosku o dopłaty obszarowe.


Tagi:
źródło: